’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Oleg Tin­kov

Han var for dyr at ha­ve ren­den­de uden at la­ve no­get. Jeg indså, at vi ik­ke hav­de brug for ham. Når du fjer­ner no­gen, og in­tet æn­drer sig, be­ty­der det, at der ik­ke var brug for dem

Si­den fulg­te hi­sto­ri­er om en skel­sæt­ten­de rød­vin­s­mid­dag, som Bjar­ne Ri­is an­gi­ve­ligt kom me­get sent hjem fra – med Tin­kov sid­den­de i ven­tepo­si­tion på den da­væ­ren­de team ma­na­ger. En epi­so­de, der blev be­skre­vet som den nok så be­røm­te drå­be, der fik bæ­ge­ret til at skvul­pe over.

OK er­stat­ning for Ri­is

Men med Oleg Tin­ko­vs se­ne­ste indspark ty­der me­get på, at den drå­be ik­ke be­hø­ve­de at ha­ve væ­ret sær­lig stor. Og Oleg Tin­kov kan på trods af sin di­rek­te fa­con ik­ke af­hol­de sig fra at sen­de en stikpil­le i Bjar­ne Ri­is’ ret­ning.

» Jeg tror ik­ke, at jeg har min­dre ka­ris­ma end Bjar­ne. Jeg ser mig selv som en okay er­stat­ning for ham. Nu kom­mer jeg til at væ­re i hold­bi­len, men jeg in­vol­ve­rer mig ik­ke i løb­stak­tik­ken – det er op til sport­s­di­rek­tø­rer­ne, « skri­ver Oleg Tin­kov.

Lars Sei­er Christensen, di­rek­tør for Saxo Bank, der i fle­re år har sponso­re­ret Tin­koff- Saxo, for­søg­te at mæg­le mel­lem par­ter­ne, men med Tin­ko­vs syn på sa­ger­ne har det gan­ske sik­kert væ­ret en me­get van­ske­lig eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.