MT AN­GREB PÅ RI­IS Gi­gantsvi­ner gli­der af

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOLD NU OP en svi­ner, Oleg Tin­kov fi k sendt af sted i aft es mod Bjar­ne Ri­is. Men det er ik­ke den, der kom­mer til at de­fi ne­re Ri­is’ frem­tid. Her er an­dre em­ner vig­ti­ge­re. Doven, udu­e­lig, uden ind­virk­ning på hol­dets præ­sta­tion, ly­der præ­di­ka­ter­ne i den Oleg Tin­kov- klum­me, som Cycling­news har off ent­lig­gjort. Kort sagt: en dyr kran­se­kage­fi gur med en årsløn på en mio. eu­ro om året.

Hvis den skidtspand fal­der ind un­der ’ lad os hol­de år­sa­gen til fy­rin­gen in­ter­nt,’ så tør man slet ik­ke tæn­ke på, hvad der var kom­met frem uden den aft ale. En aft ale, som Bjar­ne Ri­is mi­nu­tiøst over­hol­der, og som be­ty­der, at han end­nu ik­ke har haft be­hov for at del­ag­tig­gø­re omver­de­nen i si­ne frem­tids­pla­ner. PERFIDITETERNE STÅR I kø i Tin­ko­vs klum­me. Så­dan ser han ver­den. Bjar­ne Ri­is skaff ede ik­ke sej­re, tjen­te for me­get og brug­te for man­ge af che­fens pen­ge på no­get, der ik­ke vir­ke­de. Og så var han blød­sø­den over­for de stjer­ner, der nu skal ha­ve en skri­gen­de rus­ser jag­ten­de dem, når Giro d’Ita­lia be­gyn­der i we­e­ken­den. Held og lyk­ke med den stra­te­gi – som Tin­kov jo vil dyr­ke end­nu me­re, når Al­ber­to Con­ta­dor har vun­det lø­bet. Selv­føl­ge­lig for­di Tin­kov sat­te ek­stra pres på, na­tur­lig­vis ik­ke for­di al­le de vær­ste kon­kur­ren­ter ik­ke stil­ler op...

Ri­is kan i det sto­re he­le væ­re li­geg­lad. Al­le ved, at de to skil­tes uden kram i dø­ren. Al­le ved, at Oleg Tin­kov er, skal vi si­ge, ty­de­lig i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Og al­le ved, at i cy­kel­spor­ten er der og­så him­mel­vend­te øj­ne, når Tin­kov ven­der ryg­gen til. NÆ, BJAR­NE RI­IS skal i hø­je­re grad be­kym­re sig om, hvor­vidt han går fri i den do­pin­grap­port, som vi på tred­je (!!) år af­ven­ter re­sul­ta­tet af. Den i sig selv kan spo­le­re et co­me­ba­ck. No­get an­det er, at Bjar­ne Ri­is nok har net­vær­ket i spor­ten, men det er langt fra al­le sponso­rer, der sy­nes, det er op­ti­malt at ha­ve en mand an­sat, som bli­ver nævnt i sam­me ån­de­d­rag som Ale­xan­dre Vi­nokou­rov – og­så selv om han skul­le gå fri.

Svi­ne­ren fra Oleg Tin­kov kan Bjar­ne Ri­is gri­ne af. Og­så selv om rus­se­ren måt­te ha­ve ret i fl ere af på­stan­de­ne. Så hvis for­ti­den spæn­der ben for Bjar­ne Ri­is, er det ik­ke den for­tid, Oleg Tin­kov har væ­ret en del af. Næ, det vil væ­re ti­den med Ty­ler Ha­milt­on, Jörg Jaks­che, Ivan Bas­so og de an­dre krudtugler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.