HER ER DIN KL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­en, som vi ken­der den, kan se helt an­der­le­des ud, når vi ram­mer sæ­so­nen 2016/ 2017. I dis­se uger ra­ser de­bat­ten om en ny struk­tur og tur­ne­rings­form, og en af­gø­rel­se er blot en må­ned væk. Ons­dag blev klub­ber­ne i den dan­ske Su­per­liga og 1. di­vi­sion præ­sen­te­ret for en li­ste på 20 struk­tur­model­ler af det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be, der er spe­ci­a­li­se­ret i net­op liga­struk­tu­rer. En af dis­se 20 mo­del­ler bli­ver Superligaens nye struk­tur. In­den skal de 12 Su­per­liga- klub­ber un­der Di- vi­sions­for­e­nin­gen imid­ler­tid dis­ku­te­re sig frem til, hvil­ken mo­del der i frem­ti­den skal dan­ne ram­me om dansk fod­bolds fi ne­ste ræk­ke. Og det kan bli­ve lidt af et hund­eslags­mål.

For de 12 klub­ber er ik­ke ba­re kol­le­ger. De er na­tur­lig­vis og­så kon­kur­ren­ter med for­skel­li­ge in­ter­es­ser og dags­or­de­ner i for­bin­del­se med en ny tur­ne­rings­form. Men hvem vil hvad? BT ta­ger et kig i ma­skin­rum­met, hvor Superligaens stær­ke mænd hver især for­sø­ger at op­nå den bedst mu­li­ge struk­tur – ik­ke ba­re for Su­per­liga­en som hel­hed, men og­så for de­res eg­ne klub­ber.

STÆRK MAND:

Hans- Pe­ter Ras­mus­sen, adm. di­rek­tør Ran­ders er en af de klub­ber, der kig­ger bå­de op og ned. De øn­sker der­for en stærk liga, men og­så en min­dre ri­si­ko for nedryk­ning. Der­for er det vig­tigt for klub­ben, at der evt. kan spil­les om nedryk­nings­plads num­mer to.

STÆRK MAND:

Step­han Schors, adm. di­rek­tør AaB er en af Superligaens me­re spøj­se stør­rel­ser. For få år si­den var nedryk­ning et te­ma ved Lim­fj or­den. Så­dan er det ik­ke læn­ge­re. Klub­ben kan der­for i høj grad se på, hvad der er bedst for li­ga­en – og AaB på lang sigt. AaB vil væ­re en klub, der oft e vil væ­re at fi nde i et evt. slut­spil om mester­ska­bet med seks hold. Det gi­ver fl ere sto­re kam­pe og fl ere pen­ge. Nøj­ag­tig som vin ad li­bi­tum og trans­fer­frie spil­le­re er det no­get, man kan li­de i Aal­borg.

srkr@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.