LUBS ØN­SKER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Gert Han­sen, Jesper Han­sen,

STÆRK MAND:

Claus Ste­in­le­in, sport­s­di­rek­tør FC Midtjyl­land har læn­ge væ­ret til­hæn­ger af 10 hold i li­ga­en. Superligaens fø­rer­hold øn­sker så stærk en liga som mu­lig, så de får så man­ge ud­vik­len­de kam­pe som mu­ligt. Det sker kun ved en min­dre Su­per­liga.

STÆRK MAND:

Al­lan K. Pe­der­sen, klu­be­jer Og­så FC Nord­s­jæl­land kig­ger bå­de den ene og den an­den vej. I klub­ben her­sker der en vis usik­ker­hed i for­hold til de kom­men­de sæ­so­ner, så en stør­re Su­per­liga med min­dre ri­si­ko for nedryk­ning står højt på øn­ske­li­sten.

STÆRK MAND:

STÆRK MAND:

Anders Hørs­holt, adm. di­rek­tør FC Kø­ben­havn har fl ere ting i tan­ker­ne. Fo­kus er på eu­ro­pæ­isk fod­bold, og FCK vil stå så stærkt som mu­ligt i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng, hvor de sto­re ind­tæg­ter ven­ter. Der­for skal klub­ben sø­ge så man­ge hår­de kam­pe mod li­ge­vær­di­ge mod­stan­de­re, som mu­ligt. Og ger­ne svæ­re kam­pe sent på sæ­so­nen. Sam­ti­dig vil FCK ik­ke mi­ste tv- pen­ge. Der­for er en min­dre liga – el­ler evt. en liga med et slut­spil – bedst . FC Kø­ben­havn øn­sker dog ik­ke at sty rke kon­kur­ren­ter­ne unø­digt. Det ri­si­ke­rer man med en min­dre liga. Over­vej­el­ser­ne i Par­ken er der­for man­ge.

STÆRK MAND:

Jens Ham­mer Sø­ren­sen, sport­s­chef På trods af en fæ­no­me­nal op­ryk­ker­sæ­son er re­a­lis­men stor ved Ma­ri­a­ger Fjord. Der kig­ges nedad, og her ven­ter de fryg­te­de nedryk­nings­plad­ser. En stør­re liga med 14 el­ler 16 hold kan i sel­skab med blot en en­kelt di­rek­te nedryk­nings­plads hjæl­pe jy­der­nes over­le­vel­ses­chan­cer.

Sø­ren Poul­sen, adm. di­rek­tør Hvis ve­stjy­der­ne red­der li­vet i den­ne om­gang, vil en stor del af de­res fo­kus lig­ge på at mind­ske ri­si­ko­en for nedryk­ning. Ve­stjy­der­ne vil der­for og­så for­sø­ge at få luk­ket lidt af led­det ind til Su­per­liga­en. Men en lidt stør­re liga – evt. med et slut­spil – vil og­så væ­re go­de nyhe­der ved Vester­ha­vet.

STÆRK MAND:

sport­s­di­rek­tør OB er i sam­me si­tu­a­tion som AaB. Der sat­ses til som­mer med ny træ­ner og nye spil­le­re, og top seks er der­for ik­ke langt væk. Uan­set an­tal­let af hold vil et slut­spil der­for pas­se OB godt. Det sam­me vil en di­rek­te nedryk­nings­plads fær­re i øv­rigt. Hvis nu uhel­det skul­le væ­re ude.

STÆRK MAND:

adm. di­rek­tør Og­så FCN kig­ger bå­de den ene og den an­den vej. I klub­ben her­sker der en vis usik­ker­hed i for­hold til de kom­men­de sæ­so­ner, så en stør­re Su­per­liga med min­dre ri­si­ko for nedryk­ning står højt på øn­ske­li­sten.

STÆRK MAND:

Jesper Jør­gen­sen, adm. di­rek­tør Og­så Brønd­by øn­sker en stærk Su­per­liga med man­ge kam­pe mod de øv­ri­ge top­hold. For og­så Brønd­by kig­ger mod Eu­ro­pa. Fle­re kam­pe mod de øv­ri­ge sto­re hold kan op­nås på to må­der. En­ten ved en min­dre liga el­ler via et slut­spil, hvor de seks øver­ste kæm­per om mester­ska­bet til sidst i sæ­so­nen.

STÆRK MAND:

Klaus B. Ras­mus­sen, adm. di­rek­tør For Søn­derjy­ske er nedryk­nin­gen af na­tur­li­ge år­sa­ger det sto­re em­ne. Klub­ben, der de se­ne­ste man­ge sæ­so­ner har væ­ret i kon­stant fl irt med den knapt så po­pu­læ­re streg, der skil­ler num­mer ti fra num­mer el­le­ve, øn­sker min­dre ri­si­ko for nedryk­ning. En stør­re liga – evt. med 14 hold – vil sam­men med et ’ slut­spil’ om nedryk­nings­plads væ­re vand på den søn­derjy­ske møl­le.

STÆRK MAND:

Kent Mad­sen, adm. di­rek­tør Sam­me hi­sto­rie som i Sla­gel­se. Midtjy­der­ne ryk­ker ma­te­ma­tisk ned i lø­bet af de kom­men­de par uger. Det skal væ­re så let som mu­ligt at re­tur­ne­re igen, og der­for er en stør­re Su­per­liga på dags­or­de­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.