AGF mar­che­rer mod op­ryk­ning

AGF over­nat­ter på før­ste­plad­sen i 1. di­vi­sion eft er end­nu en for­års- sejr og er snub­len­de tæt på Su­per­liga- re­tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AGFs RESTPROGRAM

1. DI­VI­SION I hvert fald sen­der de tre po­int Mor­ten Wieg­horst’ mand­skab 13 po­int for­an den nær­me­ste for­føl­ger i op­ryk­nings­kam­pen, Vend­sy­s­sel, der dog har en kamp til go­de. Og med 15 po­int til­ba­ge at spil­le om for AGF – 18 for Vend­sy­s­sel – kan op­ryk­nings­pus­le­spil­let bli­ve lagt al­le­re­de i næ­ste run­de, hvis Vend­sy­s­sel sæt­ter po­int til i we­e­ken­dens kamp mod Fre­de­ri­cia og AGF sam­ti­dig vin­der næ­ste we­e­kend.

For­ry­gen­de for­år

AGF har end­nu ik­ke sat po­int til i for­å­ret. Tre uaf­gjor­te kam­pe og syv sej­re er det ble­vet til, og da Lyng­by, der over­vin­tre­de på an­den­plad­sen eft er Vi­borg, sam­ti­dig er kol­lap­set fuld­stæn­dig, har det ik­ke væ­ret svært for år­hu­si­a­ner­ne at ryk­ke nær­me­re Su­per­liga en.

Mod FC Roskil­de fort­sat­te AGF for­å­rets fi ne tak­ter. De­fen­si­ven stod fi nt kam­pen igen­nem, og i off en- si­ven blev der sco­ret, når mu­lig­he­der­ne bød sig. Først ved for­svars­spil­le­ren Jo­han Lædre Bjør­dal eft er 21 mi­nut­ters spil, da han via bag­ho­ve­det pan­de­de bol­den i mål.

Do­mi­nan­sen før­te AGF vi­de­re i an­den halv­leg, og det var gan­ske fortjent, at an­gri­be­ren Kim Aa­bech fi k di­ri­ge­ret et ind­læg i mål eft er 52 mi­nut­ters spil. Aa­bech er nu op­pe på 15 sæ­sonscor­in­ger.

Cru­i­se­de hjem eft er ud­vis­ning

Hvis FC Roskil­de sta­dig tro­e­de på et co­me­ba­ck, kom man for­ment­lig hur­tigt på an­dre tan­ker, da hjem­me­hol­dets Ba­j­ram Fe­tai blev præ­sen­te­ret for et di­rek­te rødt kort med lidt un­der en halv ti­me til­ba­ge af op­gø­ret. I in­fi ght med Jens Jøns­son hav­de han fo­den højt op­pe i luft en og rev hul i AGF- spil­le­rens trø­je med støv­len, og så hav­de AGF ab­so­lut in­gen pro­ble­mer med at cru­i­se sej­ren i hus.

AGF mø­der i næ­ste run­de FC Fre­de­ri­cia på hjem­me­ba­ne. Den tid­li­ge­re AGF- træ­ner Pe­ter Sø­ren­sen, der sid­ste år blev fy­ret af Aar­hus­klub­ben, står i dag i spid­sen for FC Fre­de­ri­cia, og han vil gan­ske sik­kert gø­re sit til, at år­hu­si­a­ner­ne ik­ke får lov at la­de champag­ne­prop­per­ne sprin­ge. I hvert fald ik­ke li­ge i dén kamp.

14/ 5- 2015:

19.00: AGF - Fre­de­ri­cia

19/ 5- 2015:

18.30: AGF - HB Kø­ge

23/ 5- 2015:

16.30: Ski­ve - AGF

30/ 5- 2015:

16.00: Lyng­by - AGF

6/ 6- 2015:

16.00: AGF - AB

AGF kan se ly­set for en­den af tun­ne­len i lan­dets næst­bed­ste ræk­ke ef­ter 2- 0- sej­ren ude over FC Roskil­de, der be­ty­der, at hol­det nu blot skal hen­te seks po­int i de re­ste­ren­de fem kam­pe for at sik­re en plads i Su­per­liga­en i næ­ste sæ­son. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.