Brønd­by op­gi­ver ik­ke Ka­h­len­berg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UN­DER KNI­VEN Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Thomas Ka­h­len­berg. Fo­to: Nils Meilvang

Brønd­bys ru­ti­ne­re­de midt­ba­ne­dy­na­mo Thomas Ka­h­len­berg mis­ser re­sten af sæ­so­nen og går glip af be­gyn­del­sen af næ­ste sæ­son.

Thomas Ka­h­len­berg har pro­ble­mer med hoft er­ne og har blot med­vir­ket i fi re kam­pe i for­å­ret, og nu skal lands­holds­spil­le­ren un­der kni­ven.

» Jeg er først og frem­mest helt vildt ær­ger­lig over og ked af, at jeg kan se frem til en læn­ge­re ska­des­pau­se. Jeg hav­de hå­bet på at kun­ne und­gå en ope­ra­tion, men det har vist sig ik­ke at væ­re mu­ligt, « si­ger Thomas Ka­h­len­berg, der skal ope­re­res i Tys­kland i næ­ste uge.

Der­med går midt­ba­ne­spil­le­ren glip af en del af eft er­års­sæ­so­nen, op­ly­ser Brønd­by IF.

» Nu er mit ene­ste fo­kus at kom­me til­ba­ge på 100 pro­cent igen hur­tigst mu­ligt, « ly­der det fra Brønd­bys an­fø­rer.

Thomas Ka­h­len­berg har eft er­hån­den run­det de 32 år, hvor­for en lang­va­rig ska­de før er set kar­ri­e­re­tru­en­de.

Boss pres­se­de på

Men Brønd­by IF op­gi­ver ik­ke den dyg­ti­ge midt­ba­ne­mand.

» Jeg har per­son­ligt i læn­ge­re tid pres­set på for at få den ope­ra­tion gen­nem­ført, « si­ger klu­be­jer og be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen, der ik­ke af­skri­ver Ka­h­len­berg.

» Jeg hå­ber og tror, vi får en frisk Thomas Ka­h­len­berg til­ba­ge. «

Thomas Ka­h­len­berg vend­te i au­gust 2013 til­ba­ge til Brønd­by på en aft ale, der lø­ber frem til som­me­ren 2017. Han har tid­li­ge­re re­præ­sen­te­ret Auxer­re, Wol­fsburg og Evi­an.

» Han er vo­res an­fø­rer og har en vig­tig rol­le på hol­det bå­de i for­hold til vo­res spil og som le­der, så det er helt klart et stort mi­nus for os at ha­ve mang­let en Ka­h­len­berg i top­form, hvil­ket vi nu desvær­re og­så kom­mer til det næ­ste styk­ke tid, « si­ger ch­eft ræ­ner Thomas Frank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.