MES­SI TIL FOR­SKEL

Bay­ern Mün­chen tab­te 0- 3 i Cham­pions Le­ague- se­mi­fi­na­len mod Bar­ce­lo­na, men Pep Gu­ar­di­o­las tak­tik var ik­ke pro­ble­met

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CL- NEDTAKT Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Bay­ern Mün­chen har det ene ben ude af det­te års Cham­pions Le­ague, ef­ter at hol­det ons­dag tab­te 0- 3 i Bar­ce­lo­na. Det var Pep Gu­ar­di­o­las før­ste kamp på Camp Nou som træ­ner i en an­den klub, si­den han for­lod net­op Bar­ce­lo­na i 2012, og det er næp­pe et gen­syn, han vil hu­ske glæ­de­ligt til­ba­ge på.

Det dår­li­ge re­sul­tat til trods, for­hol­der det sig ik­ke så­dan, at Gu­ar­di­o­la får kri­tik i den ty­ske pres­se på grund af hans tak­ti­ske til­gang til kam­pen, og Bay­ern Mün­chens sport­s­di­rek­tør, Mat­t­hi­as Sam­mer, var og­så ude at nedt­o­ne re­sul­ta­tet ved at si­ge, at han godt ved, hvad der er sket i år med hen­vis­ning til de man­ge ska­der og sær­ligt fra­væ­ret af Arj­en Rob­ben og Frank Ri­béry.

Mor­ten Bruun, der er eks­pert­kom­men­ta­tor på 6’ eren, så kam­pen, og han sad med for­nem­mel­sen af, at Bay­ern Mün­chen var fint med i kam­pen, og han me­ner ik­ke, at den ty­ske klub på no­gen må­de blev slå­et på tak­tik­ken. Det hand­le­de me­re om, at Bar­ce­lo­na hav­de spil­le­ren, der kun­ne gø­re for­skel­len - Lio­nel Mes­si.

» Bay­ern Mün­chen bli­ver of­fer for egen stor­heds­v­an­vid. Da hol­det kom­mer bag­ud med 0- 1, vir­ker det som om, at Bay­ern bli­ver for fo­ku­se­ret på at kom­me op og få ud­lig­net. Her skul­le man nok ba­re ha­ve kørt den hjem, og egent­lig og­så ved 0- 2. Og så må man jo og­så ba­re si­ge, at det godt kun­ne ha­ve væ­ret an­der­le­des, hvis Bay­ern hav­de haft Rob­ben og Ri­béry. For hvis Lio­nel Mes­si hav­de spil­let for Bay­ern Mün­chen, hav­de de vun­det, « me­ner Mor­ten Bruun.

Af­gø­ren­de fra­vær

Og­så Vi­a­sat Sports eks­pert­kom­men­ta­tor Per Fri­mann me­ner, at fra­væ­ret af Rob­ben og Ri­béry blev af­gø­ren­de.

» Gu­ar­di­o­las mål var at få sco­ret, og det lyk­ke­des ik­ke. Så det vil han selv­føl­ge­lig ha­ve det for­fær­de­ligt med. Men de be­går den fejl, at de vil ha­ve Neu­er til at sæt­te spil­let hur­tigt i gang. Det er mær­ke­ligt, at han skal sæt­te den så hur­tigt i gang, når Bar­ce­lo­na er frem­me på ba­nen. Det gør Gu­ar­di­o­la selv­føl­ge­lig, for­di han har en idé om, at de kan straf­fe Bar­ce­lo­na på et hur­tigt ud­spil fra må­l­man­den og så af sted. Men det kan de ik­ke uden Ri­béry og Rob­ben, « si­ger Fri­mann, der ik­ke er så over- ra­sket over, at Gu­ar­di­o­la slip­per for den vær­ste kri­tik i den ty­ske pres­se.

» Han får nær­me­re ros, end han bli­ver kri­ti­se­ret. Man kan jo si­ge, at Bay­ern spil­ler un­der ni­veau, ja, men de spil­ler og­så uden Rob­ben og Ri­béry. De spil­ler nog­le go­de bol­de rundt, og de ska­ber og­så den sto­re chan­ce til Ro­bert Lewan­dowski, så man kan ik­ke klan­dre Bay­ern for ik­ke at ta­ge kam­pen op med Bar­ce­lo­na. Så dét mod skal han og­så ro­ses lidt for, « me­ner han.

Ik­ke til­freds­stil­len­de

Bay­ern Mün­chen er nu på vej mod et se­mi­fi­na­le- exit for an­det år i træk, og Mor­ten Bruun vil ik­ke af­vi­se, at det kan æn­dre sy­net på Pep Gu­ar­di­o­la en smu­le, for­di der er så sto­re for­vent­nin­ger til ham. Det er nem­lig ik­ke kun nok at vin­de Bun­des­liga­en, når man hed­der Bay­ern Mün­chen.

» Der er nog­le få klub­ber og ma­na­gers, hvor in­tet an­det end det ul­ti­ma­ti­ve dur. Så når vi har at gø­re med Gu­ar­di­o­la, der har vun­det Cham­pions Le­ague to gan­ge med Bar­ce­lo­na, og Bay­ern Mün­chen, der vin­der Cham­pions Le­ague- sæ­so­nen, in­den Gu­ar­di­o­la til­træ­der og end­da har væ­ret i fi­na­len i to ud af de tre sæ­so­ner før det, må vi ba­re kig­ge på Gu­ar­di­o­la og si­ge, at han ik­ke er ren magi, hvis han end ik­ke kom­mer i fi­na­len i si­ne tre sæ­so­ner, in­den hans kon­trakt ud­lø­ber i 2016, si­ger Mor­ten Bruun, der dog er sik­ker på, at Bay­ern Mün­chen ik­ke vil af­bry­de sam­ar­bej­det med Gu­ar­di­o­la før tid.

Re­tu­ro­p­gø­ret mel­lem Bay­ern Mün­chen og Bar­ce­lo­na spil­les på tirs­dag på Al­li­anz Are­na i Mün­chen.

Mes­si gjor­de he­le for­skel­len i Cham­pions Le­ague- op­gø­ret mel­lem Bar­ce­lo­na og Bay­ern. Først­nævn­te vandt 3- 0. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.