Re­cep­ten er hårdt ar­bej­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK HAR IN­GEN su­per­stars i Ostra­va. In­gen Frans Nielsen, Mikkel Bød­ker, Lars El­ler, Jan­nik Han­sen el­ler Fre­de­rik Andersen. In­gen NHL- stjer­ner til at gø­re for­skel­len. Skal Dan­mark over­le­ve, er det på kol­lek­tiv vil­je og 100 pro­cent sten­hårdt de­fen­sivt ar­bej­de.

Og selv om land­stræ­ner Jan­ne Karls­sons fi gh­te­re gi­vet alt og lidt til, er det langt­fra sik­kert, at det er nok.

At Dan­mark si­den 2003 har væ­ret en del af ver­den­se­li­ten er in­gen na­tur­lov. Hvor har de dan­ske lø­ver tit væ­ret i over­hæn­gen­de nedryk­nings­fa­re.

Og­så i Ostra­va er lands­hol­det i en si­tu­a­tion, man ken­der nær­mest til be­vidst­løs­hed. DET ER DØD­SENS­FAR­LI­GE mod­stan­de­re, Dan­mark står over for i de sid­ste tre kam­pe: Rus­ser­dræ­ber­ne USA, ha­de­mod­stan­der­ne Nor­ge med Pa­tri­ck Tho­re­sen fra KHL- mester­hol­det SKA St. Pe­ters­burg og Slove­ni­en med Los An­ge­les Kings’ su­per­stjer­ne An­ze Ko­pi­tar og en hær af spil­le­re fra he­le Eu­ro­pa.

Jeg har skre­vet det før: Nedryk­nin­gen bli­ver af­gjort med ét mål i den sid­ste kamp man­dag aft en mod Slove­ni­en.

Lad os kryd­se fi ngre for, at det ik­ke er isens skak­spil­ler, An­ze Ko­pi­tar, der scorer.

Jeg be­trag­ter ik­ke 20- åri­ge Oli­ver Bjor­k­strand som en Mes­si­as el­ler en frel­sen­de en­gel, men er ik­ke i tvivl om, at den un­ge må­ltyv med det eks­plo­si­ve skøjte­løb kan gi­ve off en­si­ven en ek­stra di­men­sion. EN LÆ­SER HAR spurgt, hvor­for Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on ik­ke skyn­der sig at læg­ge bil­let ind på vært­s­ska­bet næ­ste år af Di­vi­sion 1A, hvis det vær­st tæn­ke­li­ge skul­le ske i Ostra­va.

Det num­mer kun­ne man la­ve for år til­ba­ge, men den tra­fi k er stop­pet, så nedryk­ke­re ik­ke kan sø­ge den nem­me gen­vej til hur­tig op­ryk­ning.

Ryk­ker Dan­mark ud, skal lands­hol­det i 2016 til Po­len, som er ene­ste an­sø­ger.

Hvem vil ik­ke hel­le­re til VM i Moskva og Sankt Pe­ters­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.