DE­BUTANT

Et og er klar til at gi­ve alt, hvad han har

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

hol­der kor­te­ne tæt ind til krop­pen.

Oli­ver Bjor­k­strand sad sam­men med sin far, Todd Bjor­k­strand, un­der kam­pen mod Rusland. Den le­gen­da­ri­ske træ­ner har for­læn­get ho­ck­ey­fe­ri­en for at se si­ne søn­ner i de­res før­ste se­ni­o­r­land­skamp sam­men.

Selv om Todd Bjor­k­strand er ame­ri­ka­ner, spil­le­de han to land­skam­pe for Dan­mark i 90’ er­ne og var tæt på at skift e stats­bor­ger­skab, men be­holdt i sid­ste øje­blik sit ame­ri­kan­ske pas.

» Kam­pen mod USA bli­ver spe­ci­el. Min far er USA- fan, men jeg tror nok, han hol­der med Dan­mark i mor­gen, « ler Oli­ver Bjor­k­strand.

» Min far har lært mig, at man skal ar­bej­de hårdt. Det pres, han har lagt på mig og den kri­tik, han har gi­vet, har væ­ret en stor hjælp. «

Oli­ver Bjor­k­strand skul­le ha­ve mod­ta­get WHLs Four Bron­cos Me­mo­ri­al Trop­hy i ons­dags, men var da på vej til VM.

» Jeg er me­get stolt. Det er en fed op­le­vel­se at få pri­sen som den an­den el­ler tred­je eu­ro­pæ­er, « si­ger han.

Sidst på som­me­ren er han med i Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets’ camp, og må­let er klart.

» Jeg hå­ber på min NHL­chan­ce næ­ste sæ­son, men el­lers er det AHL, « si­ger han.

Er­ken­der pres

Jan­ne Karls­son er­ken­der, at Dan­mark er un­der pres in­den de sid­ste tre kam­pe mod USA, Nor­ge og Slove­ni­en. Men nevøs? Nej.

» Jeg er al­drig nervøs. Men in­drøm­met, det er tre svæ­re mod­stan­de­re. USA er et ungt, am­bi­tiøst hold med me­get dyg­ti­ge tek­ni­ske spil­le­re, Nor­ge har en stam­me af ru­ti­ne­re­de spil­ler med høj kva­li­tet, og Slove­ni­en spil­ler fy­sisk og mo­der­ne ho­ck­ey. Vi skal spil­le på 100 pro­cent, hvis vi skal ta­ge po­int i de kam­pe. «

Der var i går spørgs­måls­tegn ved Da­ni­el Nielsen ( ly­sken) og Mor­ten Poul­sen ( brud på det yder­ste led på høj­re lil­le­fi nger), men lands­hol­dets læ­ge, Per Albæk, tror på, at de beg­ge spil­ler mod USA.

Oli­ver Bjor­k­strand, der her jag­ter puck­en i sit før­ste træ­nings­pas med hold­kam­me­ra­ter­ne si­den an­kom­sten fra USA, er klar til at kæm­pe i sin VM- de­but mod USA i mor­gen. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.