Hvad Sø­ren­sen ven­ter de på?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Grand Prix Pho­to

MENS VI VEN­TER på Ke­vin Magnus­sens co­me­ba­ck, er det værd at se på Dan­marks an­den For­mel 1- kan­di­dat. Marco Sø­ren­sen, der i ju­ni­o­r­klas­ser­ne hav­de li­ge så go­de re­sul­ta­ter som Magnus­sen, har sta­dig ik­ke kørt si­ne før­ste om­gan­ge i en ak­tu­el For­mel 1- bil.

Sø­ren­sen, der i den­ne we­e­kend kø­rer an­den af­de­ling i For­mel 1s of­fi ci­el­le fe­e­der- klas­se, GP2, i grand­prix- lø­bet i Spa­ni­en, er til­knyt­tet Lo­tus’ For­mel 1- team. Det er tred­je år i træk, den nu 24- åri­ge nord­jy­de op­træ­der som po­ten­ti­el Lo­tus- kø­rer.

Saxo Bank er igen i år en af Lo­tus’ sponso­rer, og da 2015- aft alen blev præ­sen­te­ret i ban­kens ho­ved­kvar­ter i Hel­lerup til­ba­ge i fe­bru­ar, for­tal­te Sø­ren­sen mig, at han hå­be­de – en­de­lig – at få sin før­ste For­mel 1- test i lø­bet af 2015. SØ­REN­SEN VAR I 2014 po­pu­lært sagt fj er­de­kø­rer hos Lo­tus. Fransk- man­den Char­les Pic var tred­je- og re­ser­ve­kø­rer, og han var i sin kon­trakt ga­ran­te­ret et an­tal test­da­ge. Der­med blo­ke­re­de han for dan­ske­ren, men da Pic op til den­ne sæ­son for­svandt ud af Lo­tus- bil­le­det, vil­le det ha­ve væ­ret na­tur­ligt at Sø­ren­sen – eft er blandt an­det at ha­ve sco­ret sin før­ste GP2- sejr i 2014 – ryk­ke­de op som første­re­ser­ve.

Det ske­te ba­re ik­ke. Og det var rent sport­s­ligt fair nok, at Jo­ly­on Pal­mer, der vandt GP2- se­ri­en 2014 og som kø­rer fre­dags- træ­nin­gen i Bar­ce­lo­na, ud­brem­se­de dan­ske­ren. Men nu er Sø­ren­sens po­si­tion i det øko­no­misk pres­se­de team ble­vet un­der­mi­ne­ret af et par de­ci­de­re­de no- ho­pers. CAR­MEN JOR­DA BLEV op til sæ­son­star­ten ud­nævnt til ’ ud­vik­lings­kø­rer’. Man­ge vil utvivl­s­omt fi nde den 26- åri­ge span­ske ra­cer- pi­ge køn­ne­re end dan­ske Sø­ren­sen, men hur­ti­ge­re er hun de­fi ni­tivt ik­ke. I tre sæ­so­ner i GP3­se­ri­en er hun al­drig slut­tet i top- 15 (!), men hun sik­re­de sig med mas­ser af sponsor- po­ten­ti­a­le en plads i Lo­tus’ li­ne- up – og re­elt en plads for­an Sø­ren­sen. For i mod­sæt­ning til dan­ske­ren er hun ga­ran­te­ret en test­dag i en af tea­mets 2015- mo­del­ler.

Op til Ki­nas Grand Prix i sid­ste må­ned fi k Marco Sø­ren­sen så end­nu en kon­kur­rent på de in­dre Lo­tus- li­ni­er, da Ad­der­ly Fong og­så fi k sta­tus af ’ ud­vik­lings­kø­rer’. Den 25- åri­ge Hong­kong- ki­ne­ser er som kom­men­de For­mel 1- kø­rer om­trent li­ge så håb­løs som Jor­da, men igen: Ki­ne­re­sen har enorm sponsor­o­p­bak­ning.

Med Pal­mer som re­ser­ve­kø­rer og Jor­da og Fong som ’ ud­vik­lings­kø­re­re’ er der i dag end ik­ke plads til Marco Sø­ren­sen på Lo­tus’ of­fi ci­el­le web­s­i­te. Det er alt sam­men et tegn på, at tea­met er så øko­no­misk pres­set, at sponsor­po­ten­ti­a­le nu ve­jer hø­je­re end ev­ner­ne bag rat­tet. DET EF­TER­LA­DER GROFT sagt Marco Sø­ren­sen og hans be­ret­ti­ge­de For­mel 1- am­bi­tio­ner med et valg: En­ten for­la­der han den syn­ken­de Lo­tus- sku­de for at fi nde en ny For­mel 1- ar­bejds­gi­ver.

El­ler og­så får han over­talt Saxo Bank til at fi nde det sto­re check­hæft e frem, så han kan ta­ge kam- pen op med Jor­da og Fong. Med ba­re til­nær­mel­ses­vis li­ge så me­get sponsor­po­ten­ti­a­le som spa­ni­e­ren og ki­ne­se­ren er jeg ik­ke i tvivl om, at Lo­tus­le­del­sen vil­le fo­re­træk­ke dan­ske­ren.

Og er der ik­ke no­get om, at cy­ke­len­ga­ge­men­tet ik­ke er helt så ’ dansk’, som det har væ­ret?

Over til jer, Saxo Bank!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Marco Sø­ren­sen er ble­vet over­ha­let in­denom i hieraki­et på Lo­tus af dår­li­ge­re kørere, der til gen­gæld har bed­re sponsor­o­p­bak­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.