TRÆ­NER- MYSTIK ’’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tab­te til Maria Sha­ra­pova i Madrid, og end­nu en­gang glim­re­de hen­des nye træ­ner, Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio, ved sit fra­vær

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MYSTIK Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Mi­cha­el Mor­ten­sen Fo­to: EPA

Li­ge­som så man­ge an­dre un­drer jeg mig over, hvor­for Vi­ca­rio ik­ke har støt­tet op om­kring Ca­ro­li­ne i Madrid

Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio blev for en må­ned si­den an­sat som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is nye træ­ner. Men da dan­ske­ren i går tab­te 1- 6, 6- 3, 3- 6 til Maria Sha­ra­pova i kvart­fi­na­len ved Madrid Open, glim­re­de den tid­li­ge­re ver­dens­rang­liste­et­ter igen ved sit fra­vær.

» Li­ge­som så man­ge an­dre un­drer jeg mig over, hvor­for Vi­ca­rio ik­ke har støt­tet op om­kring Ca­ro­li­ne i Madrid. Hun har en ba­ne på an­læg­get opkaldt ef­ter sig, så det hav­de væ­ret na­tur­ligt, at hun hav­de vist sig, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der ef­ter tid­li­ge­re at ha­ve væ­ret træ­ner for blandt an­dre Ca­ro­li­ne Woz- ni­a­cki nu er ten­niskom­men­ta­tor på tv- sta­tio­nen Eu­rosport.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver, Mikkel Nis­sen, fø­ler ik­ke, at han er sat til­stræk­ke­ligt godt ind i sa­gen.

» Jeg ved ik­ke, hvor­for Arantxa Sán­ches Vi­ca­rio til­sy­ne­la­den­de ik­ke er set sam­men med Ca­ro­li­ne i Madrid, men jeg vil for­sø­ge at fin­de ud af det og så mel­de til­ba­ge, « si­ger han.

Mang­len­de kom­mu­ni­ka­tion

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen står ufor­stå­en­de over for mystik­ken.

» Den­ne sag vi­ser end­nu en­gang, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bur­de ha­ve til­knyt­tet en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der til at ud­re­de de spørgs­mål, der træn­ger sig på om­kring hen­de. Alt for of­te er der ufor­klar­li­ge hi­sto­ri­er om hen­de i me­di­er­ne. Jeg er selv én af dem, der har un­dret mig over Vi­ca­rios mang­len­de til­ste­de­væ­rel­se i de se­ne­ste tur­ne­rin­ger, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

Ef­ter kam­pen mod Maria Sha­ra­pova nø­je­des Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med at yt­re sig gen­nem det so­ci­a­le internet- me­die Twit­ter.

» Det var ik­ke et re­sul­tat, jeg hav­de hå­bet. Men det har al­li­ge­vel væ­ret en an­stæn­dig uge, og jeg har mas­ser af po­si­ti­ve ting at ta­ge med mig, « skrev hun blandt an­det.

Maria Sha­ra­pova var i bed­re hu­mør.

» I vo­res se­ne­ste to ind­byr­des op­gør har Woz­ni­a­cki be­sej­ret mig. Men i dag fik jeg re­van­che, og det er jeg glad for, « sag­de hun.

28- åri­ge Maria Sha­ra­pova fik en god start på den knapt to ti­mer lan­ge kamp ved at vin­de før­ste sæt 6- 1.

» I an­det sæt da­le­de mit ni­veau. Det var hun god nok til at ud­nyt­te. Men hel­dig­vis fandt jeg det go­de spil frem igen i tred­je sæt, « sag­de hun.

Go­de min­der

Sid­ste år vandt Maria Sha­ra­pova tur­ne­rin­gen.

» Na­tur­lig­vis hå­ber jeg på en gen­ta­gel­se. De min­der, jeg har her fra Madrid, er go­de, « sag­de Maria Sha­ra­pova.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fik el­lers en god start på af­gø­ren­de sæt, hvor hun før­te 2- 1.

Men i pau­sen in­den sæt­tets fjer­de par­ti bad Maria Sha­ra­pova om go­de råd hos sin hol­land­ske træ­ner, Sven Grö­ne­veld. De hjalp, og rus­se­ren kør­te sej­ren i hus.

Un­der­vejs i den un­der­hol­den­de og dra­ma­ti­ske kamp, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki et par gan­ge brok­ke­de sig til dom­me­ren over ken­del­ser­ne, blev dan­ske­ren no­te­ret for blot 10 vin­der­slag. Til sam­men­lig­ning la­ve­de Maria Sha­ra­pova 32. Her­u­d­over la­ve­de Maria Sha­ra­pova ik­ke fær­re end 38 upro­vo­ke­re­de fejl mod dan­ske­rens 17.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki del­ta­ger i næ­ste uge ved WTA- tur­ne­rin­gen i Rom, hvor­ef­ter hun stil­ler til start ved årets an­den Grand Slam- tur­ne­ring, French Open, i Pa­ris.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is nye træ­ner, Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio, var ik­ke med på si­de­linj­en, da dan­ske­ren i går tab­te 1- 6, 6- 3, 3- 6 til Maria Sha­ra­pova i kvart­fi­na­len i WTA- tur­ne­rin­gen i Madrid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.