2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ek­stremt af­gø­ren­de kamp i Bun­des­liga­en, som næ­sten kun kan star­te nervøst. HSV har set klart for­bed­re­de ud un­der Bru­no Lab­ba­dia, men hvor man i de før­ste kam­pe var nødt til at jag­te tre po­int, så er man nu kom­met over stre­gen, hvor­for før­ste pri­o­ri­tet må væ­re ik­ke at ta­be det­te op­gør. Det sam­me gæl­der i og for sig for Frei­burg, som og­så godt ved, at et ne­der­lag i det­te op­gør vil væ­re ka­ta­stro­falt, hvor­for de med stor sik­ker­hed kom­mer for­sig­tigt ud til op­gø­ret. Der­for gi­ver det ik­ke ret me­get me­ning, at man får så pænt et od­ds på uaf­gjort eft er 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.