Fi­re bus­ser stuk­ket i brand ’’

Ar­ri­va op­trap­per sik­ker­he­den eft er påsat brand

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Jens Møller Jensen, Kø­ben­havns Po­li­ti

HÆR­VÆRK

Eft er fi re bus­ser nat­ten til fre­dag blev stuk­ket i brand på Ar­ri­vas ga­ra­ge­an­læg på Øster­bro i Kø­ben­havn, hæ­ver bus­sel­ska­bet nu sik­ker­he­den om­kring an­læg­get.

» Vi er op­re­ve­de over det her, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Pia Ham­mers­høy Split­tor­ff .

» Po­li­ti­et er na­tur­lig­vis in­de over sa­gen. Nu øger vi vo­res egen sik­ker­hed ved, at der vil væ­re me­re mand­skab om nat­ten, og un­der­sø­ger selv­føl­ge­lig, hvad der skal til for, at det her ik­ke sker igen, « si­ger hun og for­kla­rer, at sik­ker­he­den vil be­stå i, at et vagt­mand­skab skal pa­trul­je­re på an­læg­get om nat­ten.

Po­li­tisk hær­værk?

Bran­den op­stod klok­ken 2.45 nat­ten til fre­dag. Der er og­så ble­vet be­gå­et hær­værk mod en fem­te bus, der blev ma­let med bud­ska­bet ’ Boy­kot Is­ra­el’ og ’ Free Ga­za’.

Hæn­del­sen ind­træff er kort eft er, at tra­fi ksel­ska­bet Mo- via, som Ar­ri­va kø­rer for, har fj er­net bus­re­k­la­mer, der op­for­drer til at boy­kot­te va­rer fra is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser. Det er dog alt for tid­ligt at kon­klu­de­re, hvad der lig­ger bag hær­vær­ket, me­ner Pia Ham­mers­høy Split­tor­ff fra Ar­ri­va.

Hun un­der­stre­ger, at der er ta­le om en ene­stå­en­de sag.

» Det er hel­dig­vis sjæl­dent, at det sker. Det er me­get usæd­van­ligt, « si­ger hun.

Og­så hos Movia af­ven­ter man po­li­tiets un­der­sø­gel­ser, op­ly­ser cen­ter­chef Sø­ren Eng­lund.

In­gen per­sonska­de

» Det er al­vor­ligt, når der bræn­der fi re bus­ser, og det er det, uan­set hvad der er sket. Vi er gla­de for, at der ik­ke er sket per­sonska­de. Og vi sæt­ter vo­res lid til, at po­li­ti­et får be­lyst år­sa­gen, « si­ger han.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at sa­gen un­der­sø­ges som mu­ligt po­li­tisk hær­værk. Sel­ve bran­den er påsat, kon­sta­te­rer che­fen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet hos Kø­ben­havns Po­li­ti, Jens Møller Jensen.

» Vi ser på det som en påsat brand, der kan ha­ve et po­li­tisk mo­tiv, « si­ger han.

Af­ven­ter un­der­sø­gel­se

Bus­bran­den blev meldt til po­li­ti­et klok­ken 2.45 nat­ten til fre­dag.

Hos tra­fi ksel­ska­bet Movia af­ven­ter man po­li­tiets un­der­sø­gel­ser, in­den man vil for­hol­de sig til, om det kan ha­ve en re­la­tion til be­slut­nin­gen om at fj er­ne bus­re­k­la­mer, der op­for­dre­de til boy­kot af va­rer fra is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser. BNB

’ Boy­kot’ er ik­ke sta­vet rig­tigt. Så det kan vi bru­ge i eft er­forsk­nin­gen - at det i hvert fald er no­gen, der ik­ke kan sta­ve til ’ boy­kot’

Fi­re bus­ser blev brændt af nat­ten til fre­dag. Po­li­ti­et ef­ter­for­sker bran­den som mu­ligt po­li­tisk hær­værk. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.