Po­li­tisk hær­værk kan lig­ge bag brand

BT - - NYHEDER -

EF­TER­FORSK­NING

Vi­deo­op­ta­gel­ser, fi nger­af­tryk og dna.

Alt sam­men ind­går det i po­li­tiets ar­bej­de med at opkla­re den bus­brand, der nat­ten til fre­dag hær­ge­de Ar­ri­vas ga­ra­ge­an­læg på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Sa­gen har en sær­lig ka­rak­ter, for­di der på den ene af bus­ser­ne var ma­let det po­li­ti­ske bud­skab ’ Boy­kot Is­ra­el’ og ’ Free Ga­za’, for­tæl­ler che­fen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet hos Kø­ben­havns Po­li­ti, Jens Møller Jensen.

» Grun­den til, at sa­gen lig­ger i min af­de­ling, er, at man kal­der det po­li­tisk hær­værk, når der er sym­bol­be­skri­vel­ser. Man kan si­ge, at det ik­ke ba­re er bus­ser, der er brændt af. Det er sket i sam­men­hæng med, at der er ma­let po­li­ti­ske sym­bo­ler, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det i før­ste om­gang be­trag­tes som ’ mu­ligt po­li­tisk hær­værk’.

Og til tv2. dk til­fø­jer Jens Møller Jensen, at gerningsmanden el­ler - mæn­de­ne i hvert fald ik­ke kan sta­ve:

» ’ Boy­kot’ er ik­ke sta­vet rig­tigt. Så det kan vi bru­ge i ef­ter­forsk­nin­gen - at det i hvert fald er no­gen, der ik­ke kan sta­ve til ’ boy­kot’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.