S ram­mer bun­den

BT - - DEBAT - VALG­KAMP Kø­ben­havn Ø AL­KO­HOL Al­ko­hol­rå­d­gi­ver, Vemb

Kir­sten Westp­hal

Der er man­ge må­der at skræm­me væl­ger­ne væk på. En af dem fl as­her Hel­le Thor­ning- Sch­midts par­ti i øje­blik­ket med sin an­non­ce­kampag­ne mod Løk­ke. Bun­den er nå­et fra valg­kam­pens start, så kan det vel hel­dig­vis ik­ke bli­ve vær­re.

Jeg sat­ser på og ap­pel­le­rer til, at in­gen af de an­dre par­ti­for­mænd la­der sig fri­ste til at hop­pe ned på bun­den til Thor­ning og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

et par­ti, som hol­der mud­der­kast­nings­stien ren, kan­di­de­rer til min stem­me. Ik­ke man­ge sundt tæn­ken­de væl­ge­re fal­der for den slags pro­pa­gan­da. Vi kan sag­tens tæn­ke selv, og vo­res hukom­mel­se hvad an­går po­li­ti­ke­res fejl­trin – og ev­nen til at tæl­le da­ge, Hel­le – fejl­er ik­ke no­get.

Lyt til et godt råd: læg sti­len om, frem­før eg­ne in­ten­tio­ner og svar på de spørgs­mål, der bli­ve stil­let, el­ler und­lad at sva­re og be­grund det­te valg. Den stil kan vi væl­ge­re li­de.

Mo­gens Moos

I Dan­mark har vi tre na­tio­nalsports­gre­ne. Fod­bold. Sort ar­bej­de. Og al­ko­hol.

Vi er et af ver­dens mest ’ tørsti­ge’ fol­ke­færd. 10 pct. af al­le dan­ske­re har pro­ble­mer med al­ko­hol. ’ Tørsti­ge’ er let gen­ken­de­li­ge pga. an­sigtstræk­ke­ne om­kring øj­ne­ne.

Ansvars­be­vid­ste ar­bejds­plad­ser har en al­ko­hol­po­li­tik, der med­fø­rer, at der ik­ke må drik­kes al­ko­hol el­ler bru­ges an­dre rus­mid­ler i ar­bejds­ti­den. Det be­ty­der og­så, at al­le me­d­ar­bej­de­re i al­le job­funk­tio­ner bør mø­de æd­ru på ar­bej­de, uan­set hvad tid på da­gen det er. In­gen men­ne­sker kan pas­se de­res ar­bej­de or­dent­ligt be­ru­set. Der la­ves fejl.

Så det er uansvar­ligt, at det i Fol­ke­tin­get er til­ladt at drik­ke al­ko­hol i ar­bejds­ti­den.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ny kampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.