Ja, S la­ver tomt per­so­nan­greb

BT - - DEBAT - IN­GER STØJ­BERG

Po­li­tisk ord­fø­rer, Ven­stre

tvivl om, at kampag­nen er et per­son­ligt an­greb på Lars Løk­ke. Jeg sy­nes al­tid, at det er bedst, hvis man ta­ger af­sæt i no­get po­li­tik, og at man for­kla­rer, hvad man selv vil gen­nem­fø­re. Det har den her kampag­ne ik­ke til for­mål. Hvis jeg skul­le væ­re so­ci­al­de­mo­krat for en dag – hvil­ket jeg godt kan love ik­ke kom­mer til at ske – så vil­le jeg bru­ge de man­ge mil­li­o­ner, som de bru­ger på den­ne kampag­ne, på at for­tæl­le, hvad jeg vil med Dan­mark.

DER ER IK­KE

at ta­ge en re­el dis­kus­sion om vo­res for­slag om et ud­gift sstop – om hvor­dan man kan dri­ve Dan­mark frem, uden at bru­ge end­nu fl ere pen­ge i ver­dens dy­re­ste off ent­li­ge sek­tor. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne øn­sker ik­ke re­elt at ta­ge del i dis­kus­sio­nen. Vi har klart og ty­de­ligt sagt, at et ud­gift sstop hand­ler om at dri­ve den off ent­li­ge sek­tor i mor­gen for de sam­me pen­ge, som man gør i dag til­lagt pris- og løn­frem­skriv­nin­ger. Det be­ty­der, at man kan dri­ve fuld­stæn­dig den sam­me off ent­li­ge sek­tor. Man kan og­så væl­ge at op­pri­o­ri­te­re nog­le ting. F. eks. vil vi sæt­te en ek­stra

DET ER FINT

mil­li­ard af om året til sund­hed. De pen­ge skal fi ndes nog­le an­dre ste­der, og vi har sagt, at vi vil spa­re en mil­li­ard på ud­læn­din­ge­om­rå­det ved at rul­le de 31 lem­pel­ser til­ba­ge, som re­ge­rin­gen har gen­nem­ført. Vi vil og­så be­skæ­re u- lands­bi­stan­den med 2,5 mia. kr.

ban­ner med en li­ste løft ebrud hæn­gen­de på det sor­te tårn i fi re ti­mer for at ad­va­re dan­sker­ne om, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har det med at love rig­tig man­ge ting før et valg, men når det kom­mer til styk­ket, så gen­nem­fø­rer de det ik­ke.

VI HAV­DE ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.