Nej, Løk­ke skju­ler sin nul­vækst

BT - - DEBAT - PE­TER HUMMELGAARD

Fol­ke­tings­kan­di­dat ( S)

få uger si­den, at Ven­stre smæk­ke­de et kæm­pe ban­ner op på si­den af Crow­ne Pla­za ho­tel­let med en kæm­pe løgn- næ­se på Hel­le Thor­ning, så jeg kø­ber ik­ke Ven­stres øm­s­kin­det­hed. Det er nog­le re­le­van­te spørgs­mål, der bli­ver stil­let i an­non­cer­ne, som hand­ler om, hvor det er, Ven­stre vil skæ­re i den off ent­li­ge sek­tor og vel­fær­den med de pla­ner, som de har om nul­vækst. Det har det ind­til vi­de­re ik­ke væ­ret mu­ligt at få svar på.

DET ER KUN

at der skal træk­kes as­so­ci­a­tio­ner til Lars Løk­kes per­sonsa­ger for at træn­ge igen­nem me­di­emu­ren med det spørgs­mål, men kampag­nen går ik­ke over stre­gen. Jeg op­fat­ter ik­ke an­non­cen som et per­so­nan­greb. Det hav­de væ­ret et per­so­nan­greb, hvis man di­rek­te hav­de skre­vet: ’ Lad væ­re med at stem­me på Lars Løk­ke, for du ved ik­ke, om na­tio­nens pen­ge er i sik­re hæn­der – du ved ik­ke, om Løk­ke svind­ler.’

DET ER ÆR­GER­LIGT,

til at ta­ge stil­ling til, om kva­li­te­ten i vo­res vel­færd og den

VI ER NØDT

off ent­li­ge sek­tor skal vok­se i takt med, at vi bli­ver ri­ge­re, så den kan mø­de de be­hov, der er, så vi kan bli­ve ved med, at in­ve­ste­re i ny me­di­cin og bed­re æl­dreple­je – el­ler skal vi i takt med at vi bli­ver ri­ge­re ac­cep­te­re, at vel­fær­den ik­ke skal bli­ve bed­re og de fa­cto skæ­re ned på den. Det er det, vi skal ta­ge stil­ling til ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg. Nul­vækst vil be­ty­de nedskæ­rin­ger i vel­fær­den og i den off ent­li­ge sek­tor, i takt med at øko­no­mi­en kom­mer til at vok­se – og hvis man føl­ger vo­res plan, vil in­ve­ste­rin­ger­ne føl­ge med øko­no­mi­ens vækst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.