Dob­belt­mora­len i de­bat­ten

ME­NER

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har lan­ce­ret en ny kampag­ne, der ude­luk­ken­de kan ses som et an­greb på Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger, ly­der spørgs­må­let - for­mu­le­ret på en bag­grund af bi­lag. Na­tur­lig­vis en mar­kant hen­tyd­ning til de man­ge sa­ger, der har for­fulgt Lars Løk­ke Ras­mus­sen per­son­ligt gen­nem åre­ne. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE ME­NER SELV­FØL­GE­LIG, at kampag­nen blot ope­re­rer med en un­dren over, hvor­dan Ven­stre vil be­ta­le reg­nin­gen for den øn­ske­de nul­vækst. Men bund­linj­en er selv­føl­ge­lig for­sø­get på at iso­le­re og ud­stil­le Løk­ke. DET KRÆ­VER IN­GEN dok­tor­grad at se, at der her er ta­le om et skar­pt an­greb. Det er hel­ler ik­ke van­ske­ligt at se, at det grund­læg­gen­de er ufi nt og uden for­mat, hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gør. Men nu er spørgs­må­let så, hvad der op­le­ves som vær­st af det he­le, mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud­rul­ler kampag­nen. Er det ind­hol­det? El­ler er det sna­re­re hyk­le­ri­et, som det ud­stil­les af de op­po­si­tions­po­li­ti­ke­re, der be­kla­ger sig over to­nen. » DANSK PO­LI­TIK ER pæ­ne­st, når man for­tæl­ler, hvad man selv vil, frem for at svi­ne mod­par­ten til med no­get, man for­sø­ger at bil­de væl­ger­ne ind, « lød en re­ak­tion fra iværk­sæt­te­r­ord­fø­rer Jakob En­gel- Sch­midt ( V). Den stem­ning er nem at fi nde i kølvan­det på kampag­nen. AL­LE VI AN­DRE, der ik­ke be­fi nder os i mid­ten af den po­li­ti­ske magt­kamp, kan sag­tens se, hvad kampag­nen vil, og vi kan sag­tens selv be­døm­me ud­tryk­ket. Li­ge så nemt som vi kan gen­nem­skue, at de fl este po­li­ti­ke­re, der be­der om en pæ­ne­re to­ne i de­bat­ten, smadrer den go­de stil, li­ge så snart de selv har ser­ven. Det lyk­kes næp­pe at ud­stil­le Løk­ke me­re end før. Men det lyk­kes da fi nt at ud­stil­le dob­belt­mora­len.

ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.