PO­LI­TI­SKE KOPIPRODUKTER

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Idis­se da­ge er re­ge­rin­gen i gang med at lan­ce­re en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver, som kan tol­kes som di­rek­te mod­svar på tid­li­ge­re for­slag fra især Ven­stre. Po­li­ti­ske kopiprodukter er ik­ke et nyt fæ­no­men.

Hvil­ke ek­semp­ler kan vi hu­ske? Op til val­get i 2005 hav­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne et for­slag om, at det mak­si­malt måt­te ko­ste 1.000 kr. i egen­be­ta­ling at få pas­set sit barn i vug­ge­stue el­ler bør­ne­ha­ve. Det var po­pu­lært. Der­for fo­re­slog Ven­stre at sæn­ke for­æl­dre­be­ta­lin­gen fra 33 til 25 pct. Og i valg­kam­pen i 2011 snup­pe­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt VKs bo­lig­pak­ke en lør­dag aft en i tv, selv­om hun om søn­da­gen var i avi­ser­ne med en af­vis­ning af, at der var be­hov for at gø­re me­re for bo­lig­mar­ke­det. Der er utal­li­ge ek­semp­ler. Og det hand­ler om at neut­ra­li­se­re den for­del, som mod­par­ten hav­de af en god idé.

Er der fri­ske ek­semp­ler? Ja, i april off ent­lig­gjor­de Ven­stre et ud­spil om land­di­strik­ter­ne, og i dis­se da­ge dryp­per re­ge­rin­gen en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver, der sva­rer på den sam­me pro­blem­stil­ling. Og helt ak­tu­elt har re­ge­rin­gen li­ge sagt, at den vil let­te de så­kald­te punk­t­af­gift er på f. eks. mand­ler med 200 mio. kr.. Ven­stre fo­re­slog at bru­ge 250 mio. kr. til præ­cis det sam­me i sit for­slag til fi nans­lov for 2015. Li­ge­som gam­le ven­stre­for­slag om en ek­stra fær­ge til Born­holm, pen­ge til ud­styr på er­hvervs­sko­ler og frit valg af tv- pak­ke in­den­for den­ne uge nu og­så er re­ge­rin­gens for­slag. Der kom­mer alt­så kon­stant po­li­ti­ske kopiprodukter på mar­ke­det.

Er det et pro­blem? kr­ud­tet tørt’, for nu at bru­ge et gam­melt Løk­ke- ci­tat. Der skal alt­så væ­re no­get at sky­de med se­ne­re. Læs: Så sent, at de kan ha­ve det for sig selv. Ven­stre lan­ce­re­de si­ne over­ord­ne­de mær­kesa­ger al­le­re­de i eft er­å­ret. Dem kom­mer de og­så til at gå til valg på. I over­skrift er er det, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, fl ere pri­va­te ar­bejds­plad­ser, ud­læn­din­gepo­li­tik, tryg­hed og sund­hed. Stort set al­le de om­rå­der er ble­vet ko­pi­e­ret og gjort til gen­stand for Skampag­neoff en­si­ver i det­te for­år.

Er det smart af S? Be­stemt. De gør præ­cis det sam­me, som Anders Fogh Ras­mus­sen gjor­de fuld­stæn­digt sy­ste­ma­tisk før hvert valg. Sam­ti­dig ar­bej­der de med at mistæn­ke­lig­gø­re Løk­ke som per­son og ma­le fan­den på væg­gen om uklar­he­der­ne i Ven­stres po­li­tik. Det er et for­søg på at få Ven­stre til at bli­ve kon­kret. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan nem­lig ty­de­ligt hu­ske, hvad eff ek­ten var før sid­ste valg, da de selv blev pres­set til at bli­ve kon­kre­te om de­res po­li­tik og præ­sen­te­re­de bl. a. 12- mi­nut­ter­s­pla­nen. Så brød hel­ve­de først løs.

Hvor eft er­la­der det V? Mast op i et hjør­ne li­ge nu. Hvis de går i off en­si­ven med nye for­slag ri­si­ke­rer de, at S neut­ra­li­se­rer den dags­or­den. Hvis de ven­ter på ud­spil fra re­ge­rin­gen, lig­ner de brok­ke­ho­ve­der, der ik­ke har no­gen ide­er selv. Hvis de fol­der hæn­der­ne i skø­det og ven­ter tå­l­mo­digt på valg, ri­si­ke­rer de at lig­ne nog­le, der dri­ver den af i hæn­ge­køj­en.

Hvad skal de gø­re? Glæ­de sig over, at de er i stand til at få go­de ide­er. Und­la­de at pi­ve. Og fast­hol­de de po­li­ti­ske dags­ord­ner, som SR ik­ke i fæl­les­skab kan snup­pe. Det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft , pri­o­ri­te­rin­ger i den off ent­li­ge sek­tor med bl. a. be­spa­rel­ser på ud­vik­lings­bi­stand og ud­læn­din­ge. Og en ben­hård ud­læn­din­gepo­li­tik. Til gen­gæld kun­ne de med for­del tæn­ke på, hvor­dan de kun­ne min­de væl­ger­ne om Løk­kes kom­pe­ten­cer, så væl­ger­ne ik­ke ale­ne eft er­la­des med det ind­tryk, som S øn­sker.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.