An­sva­ret skal pla­ce­res

BT - - DEBAT -

Det jø­di­ske sam­fund har ad­skil­li­ge gan­ge gjort op­mærk­som på, at sik­ker­heds­ni­veau­et ik­ke var til­stræk­ke­ligt. (...) Det skul­le re­ge­rin­gen na­tur­lig­vis ha­ve re­a­ge­ret langt tid­li­ge­re og me­re hånd­fast på. Det er ufor­stå­e­ligt, at re­ge­rin­gen ik­ke har sør­get for i sam­ar­bej­de med PET at for­hø­je sik­ker­he­den i ly­set af de trus­ler (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.