Mørklæg­ger

’ Jeg be­trag­ter sa­gen som af­slut­tet,’ si­ger Bjar­ne Cory­don trods Mo­gens Lyk­ke­tofts op­for­dring til at læg­ge ma­te­ri­a­le frem

BT - - NAF EDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk For at skaf­fe pen­ge til Dong be­kræf­ter samt­li­ge

2008:

GOLD­MAN SA­CHS

Den gam­le kom­mu­nist Frank Aa­en og DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har dan­net en al­li­an­ce mod fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S).

De to po­li­ti­ke­re fra hver sit po­li­ti­ske hjør­ne i Fol­ke­tin­get kal­der Cory­don i sam­råd i pro­test mod, at han fort­sat næg­ter at gi­ve Fol­ke­tin­get lov til at se de hem­me­li­ge køb­stil­bud på Dong- ak­tier­ne.

Fi­nans­ud­val­gets med­lem­mer øn­sker at sam­men­lig­ne de dan­ske til­bud med Gold­man Sa­chs’ for at væ­re sik­re på, at ame­ri­ka­ner­ne vir­ke­lig gav det bed­ste bud, så­dan som Cory­don si­ger.

I går var Fol­ke­tin­gets for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) ude med en me­get di­rek­te kri­tik af sin par­ti­fæl­le. Han kald­te det for uac­cep­ta­belt, at fi­nans­mi­ni­ste­ren ik­ke en­gang vil gå med til at ud­le­ve­re de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger til den lil­le luk­ke­de kreds af po­li­ti­ke­re i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg.

Cory­don til­freds

» Det, som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ef­ter­spør­ger, er re­le­vant ma­te­ri­a­le. Fol­ke­tin­get kan ik­ke ac­cep­te­re en ar­gu­men­ta­tion, der si­ger, at vi ik­ke kan hol­de på en hem­me­lig­hed, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

Bjar­ne Cory­don af­vi­ser den­ne ud­læg­ning. Da han i går blev bedt om at for­hol­de sig til den, smi­le­de han bredt og gav ud­tryk for, at Lyk­ke­tofts ud­ta­lel­se slet ik­ke kan be­teg­nes som skarp.

Da­væ­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) af­ly­ser børsno­te­rin­gen af Dong Ener­gy, 16 da­ge før sel­ska­bet skul­le væ­re ble­vet børsno­te­ret som føl­ge af fi­nanskri­sen.

Ja, fak­tisk er han til­freds med den.

» Præ­si­di­et har nu af­gjort den kla­ge, der er ind­gi­vet, og af­gjort, at man ik­ke vil fo­re­ta­ge sig me­re. Vi har over­holdt al­le reg­ler, « si­ger han.

Cory­don har ind­ta­get den hold­ning i sa­gen, at Fol­ke­tin­get er hul­let som en si. Se­ne­st ti mi­nut­ter ef­ter at man får de øn­ske­de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger, er de ude over he­le by­en. Det kan han ik­ke le­ve med.

’ Hå­ner Fol­ke­tin­get’

» Hvis de her for­tro­li­ge op­lys­nin­ger ik­ke for­bli­ver for­tro­li­ge, ri­si­ke­rer vi, at det ko­ster dan­ske skat­tey­de­re pen­ge, for­di pri­va­te in­ve­sto­rer vil hol­de sig på af­stand, når de skal gø­re for­ret­nin­ger med sta­ten. Det vil sam­let set be­ty­de, at der la­ves dår­li­ge­re for­ret­nin­ger, og at sta­ten mi­ster pen­ge, « si­ger fi­nans­mi­ni­ste­ren.

Han ag­ter ik­ke at fo­re­ta­ge sig me­re i sa­gen.

Hans re­ak­tion gør Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vred.

» Cory­don hå­ner Fol­ke­tin­get. Vi slip­per ik­ke den­ne sag, uan­set hvor­når val­get kom­mer, « si­ger han og for­kla­rer, at hans øn­ske om at se de for­bud­te pa­pi­rer hand­ler om at ef­ter­prø­ve, om Fol­ke­tin­get er ble­vet vild­ledt.

Sam­ti­dig un­drer han sig over Cory­dons af­vi­sen­de hold­ning. For et års tid si­den fik han ef­ter pres fra Lyk­ke­toft lov at se sta­tens købs­kon­trakt med Gold­man Sa­chs. Det ske­te på en lidt spe­ci­el må­de, for­tæl­ler Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

» Jeg sad en man­dag af­ten i to­get på vej til Kø­ben­havn, da jeg kl. 20.15 modt­og en mail. Næ­ste mor­gen kl. 8 kun­ne jeg få lov at kom­me over i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og på ste-

29. fe­bru­ar 2012:

En in­tern ’ whi­st­le­blower’ kon­tak­ter be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Schur med op­lys­nin­ger om, at der fo­re­går usæd­van­li­ge ting om­kring af­løn­nin­gen af en ræk­ke af Dongs me­d­ar­bej­de­re. Schur sæt­ter en ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se i gang. det få lov at læ­se af­ta­len med Gold­man Sa­chs. Der var ta­le om fle­re hund­re­de si­der er­hvervs­ju­ra på et svært til­gæn­ge­ligt en­gelsk, som jeg fik fi­re ti­mer til at læ­se mig igen­nem.

Jeg hu­sker, at en en­kelt sæt­ning kun­ne fyl­de 19 linjer med ind­skud­te sæt­nin­ger, og jeg måt­te ik­ke spør­ge no­gen til rå­ds. Jeg nå­e­de ik­ke he­le vej­en igen­nem, jeg mang­le­de 30 si­der, men jeg blev be­stemt klo­ge­re, « si­ger han.

Men når han fik lov at se Gold­man Sa­chs- kon­trak­ten, for­står han ik­ke, at Cory­don hol­der de dan­ske til­bud skjult. Med­min­dre de ik­ke tå­ler da­gens lys.

» Fi­nans­mi­ni­ste­ren gør alt, hvad han kan, for at mørklæg­ge det­te her, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

For­fat­nings­kamp?

SFe­ren Jonas Da­hl var en kort over­gang skat­te­mi­ni­ster i den tid­li­ge­re S, R og SF- re­ge­ring.

Han støt­ter kra­vet om me­re åben­hed i sa­gen og min­der om, at en ’ hel hånd­fuld’ mi­ni­stre, som han si­ger, al­le­re­de har haft ad­gang til de op­lys­nin­ger, som Fol­ke­tin­get nu og­så ger­ne vil se.

Han kom­mer der­for med et be­slut­nings­for­slag, der skal på­læg­ge re­ge­rin­gen at lø­se kon­flik­ten.

» Vi skal sik­re, at Fol­ke­tin­get får al­le til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger. Det er fi­nans­ud­val­get, der sid­der og god­ken­der akt­styk­ker­ne og ik­ke fi­nans­mi­ni­ste­ren. Det fo­re­skri­ver grund­loven. «

Kan det en­de med en for­fat­nings­kamp mel­lem re­ge­ring og fol­ke­ting?

» Det kan det hur­tigt bli­ve, « si­ger Jonas Da­hl.

9. marts 2012:

Dongs di­rek­tør Anders El­d­rup frem­læg­ger regn­skab og et over­skud på 2,9 mia. kr.

Anders El­d­rup bli­ver fy­ret, for­di han uden be­sty­rel-

11. marts 2012:

18. april 2012:

26. fe­bru­ar 2013:

LØR­DAG 9. MAJ 2015

Sep­tem­ber 2013: 2. ok­to­ber 2013: En 11 mia. kr. dyr af­ta­le med PFA, ATP og in­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sa­chs om køb af ak­tier i Dong præ­sen­te­res af fi­nans­mi­ni-

sens vi­den­de hav­de til­go­de­set fi­re sær­li­ge me­d­ar­bej­de­re i vind­di­vi­sio­nen - ’ guld­fi­re­ren’ - med sær­de­les favorable løn- og aftræ­del­ses­vil­kår.

Hen­rik Poul­sen for­la­der TDC og bli­ver ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dong. Få må­ne­der se­ne­re bli­ver Dong be­skre­vet som en bræn­den­de plat­form, der mang­ler ka­pi­tal. Dong går ud af regn­skabsår­et 2012 med et un­der­skud på fi­re mia. kr. for­ligs­par­ti­er fra for­li­get i 2004, at Dong skal børsno­te­res.

Der kom­mer et køb­stil­bud på køb af ak­tier i Dong fra Gold­man Sa­chs, ATP og PFA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.