5spørgs­mål bræn­den­de

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Research, DR og

3. de­cem­ber 2013:

For­sla­get til mil­li­ard­hand­len sen­des til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. Fle­re par­ti­er kri­ti­se­rer, at salgs­pri­sen er for lav.

Fi­re dan­ske pen­sions­kas­ser op­for­drer re­ge­rin­gen

25. ja­nu­ar 2014:

29. ja­nu­ar 2014:

30. ja­nu­ar 2014:

Kil­der:

TV2

ster Bjar­ne Cory­don ( S). Af­ta­len vil sam­let gi­ve sel­ska­ber­ne 26 pro­cent af ak­tier­ne i Dong. Gold­man Sa­chs fi­nan­si­e­rer ot­te mil­li­ar­der af køb­stil­bud­det og vil ved hand­len få 19 pro­cent af ak­tier­ne i Dong samt vis­se fordele så­som en for­del­ag­tig salgs­op­tion. For­fat­te­ren Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen rej­ser i bo­gen ’ Det bed­ste bud’ spørgs­må­let, om fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i vir­ke­lig­he­den solg­te Dong- ak­tier­ne til spot­pris til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs. Her er de fem cen­tra­le punk­ter, der træn­ger til at bli­ve be­lyst i sa­gen. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) mø­der hård kri­tik, for­di han af­vi­ser at gi­ve Fol­ke­tin­get fuld ind­sigt i sal­get af en ak­tiepost i Dong.

Fo­to: So­fie Ama­lie Klougart Hvor­for gen­nemtvang man et ak­tiesalg, som eks­per­ter ad­va­re­de imod og så­gar vur­de­re­de til at væ­re så dår­ligt, at det kun­ne på­fø­re sam­fun­det et mil­li­ard­tab? Vild­led­te Bjar­ne Cory­don Fol­ke­tin­get, da han sag­de, at Gold­man Sa­chs gav det bed­ste bud? Hvor­for blev sta­tens nor­ma­le in­ter­na­tio­na­le til at drop­pe hand­len med Gold­man Sa­chs. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser.

Der de­mon­stre­res mod sal­get af Dong for­an Chri­sti­ans­borg. Til et mø­de i lands­le­del­sen i SF be­slut­tes det, at par­ti­et si­ger ja til sal­get af Dong- ak­tier. SFs po­li­ti­ske ord­fø­rer Lis­beth Bech Poul­sen træk­ker sig fra si­ne po­ster, par­tiets næst­for­mand, Pe­ter Wes­ter­mann, for­la­der sin post, og fun­ge­ren­de grup­pe­for­mand Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt for­la­der li­ge­le­des sin post. Næ­sten 200.000 dan­ske­re har skre­vet un­der på rå­d­gi­ver ik­ke til­knyt­tet? Hvor­for kør­te sal­get i en luk­ket pro­ces, som Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg ik­ke fik ind­sigt i? Fik dan­ske pen­sions­kas­ser til­budt at kø­be Don­gak­tier­ne på sam­me gun­sti­ge skat­te­vil­kår som Gold­man Sa­chs? skri­vel­sen ’ Nej tak til sta­tens salg af Dong- ak­tier til Gold­man Sa­chs’.

An­net­te Vil­helm­sen træ­der til­ba­ge som for­mand for SF, og SF træ­der ud af re­ge­rin­gen. Sam­me dag god­ken­der Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg en­de­ligt det akt­styk­ke, som blåstemp­ler ak­tiesal­get til Gold­man Sa­chs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.