Ze­nia Stam­pe mor til en dreng

BT - - DUER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Pri­vat­fo­to

FA­MI­LIE­FOR­Ø­GEL­SE

For knap et år si­den mi­ste­de Ze­nia Stam­pe dat­te­ren Ol­ga, der blev født for tid­ligt. Nu har hun og man­den Martin Lyng­bo få­et en lil­le dreng.

Po­li­ti­ke­ren Ze­nia Stam­pe er ble­vet mor igen. Det skri­ver hen­des mand Martin Lyng­bo på sin Fa­ce­book- si­de.

» I går kom Got­fred til ver­den. En stor bas­se på 4.350 gram. Han er stærk og har det godt. (...) Det gik stærkt, men Ze­nia var i kon­trol he­le vej­en. Nu har jeg væ­ret sam­men med min ko­ne gen­nem tre føds­ler, og det sam­me sker hver gang: Jeg bli­ver pro­p­fuld af kær­lig­hed og ære­frygt over mirak­let.

Man­den tog imod dren­gen

Jeg hjalp hen­de selv­føl­ge­lig, så godt jeg kun­ne, men det er jo hen­de, der gør det. Og kl. 18.01 kom lil­le Got­fred så ud til os. Jeg fik lov til at ta­ge imod ham og lag­de ham op til Ze­nia, « skri­ver Lyng­bo, der er te­a­ter­di­rek­tør.

Var lidt be­kym­re­de

» Vi har det godt, og vi er selv­føl­ge­lig rig­tig gla­de. Vi var selv­føl­ge­lig lidt be­kym­re­de oven­på for­lø­bet med Ol­ga. Med vo­res for­nuft har vi sagt til os selv, at: ’ Hvor­for skul­le det ske for os igen?’, men krop­pen hu­sker jo. Hel­dig­vis gik alt over­ra­sken­de fan­ta­stisk!, « for­tæl­ler en glad Martin Lyng­bo, da BT rin­ger for at øn­ske til­lyk­ke.

Par­ret, der i for­vej­en er for­æl­dre til Eri­ka, mi­ste­de dat­te­ren Ol­ga, der blev født i 24. uge i ju­ni sid­ste år. Hel­dig­vis gik alt godt den­ne gang:

» Helt per­fekt er han. Un­der for­lø­bet med Ol­ga var vi mas­ser af over­vej­el­ser igen­nem om­kring børn med han­di­cap. Vi vil­le ha­ve væ­ret lyk­ke­li­ge for en­hver slags barn. Men Got­fred er ba­re en stor kra­bat med livs­kraft over det he­le. Sked med det sam­me, vr­æ­le­de lidt, sma­ske­de, og ef­ter en ti­me spi­ste han lystigt, « skri­ver Martin Lyng­bo om sin ny­fød­te søn.

Da Ze­nia Stam­pe for­tal­te om sin gravi­di­tet i ja­nu­ar, sad sor­gen over ta­bet af Ol­ga sta­dig i fa­mi­li­en, der ud­over par­rets to- åri­ge dat­ter Eri­ka og­så tæl­ler Martin Lyng­bos søn Tø­ger på ni.

Tæn­ker på Ol­ga

» Så­dan bli­ver det for­ment­lig ved med at væ­re. Og­så når vi for­hå­bent­lig sid­der med vo­res søn i ar­me­ne, da vil vi selv­føl­ge­lig ik­ke kun­ne la­de væ­re med at tæn­ke på vo­res dat­ter. Men vi er selv­føl­ge­lig og­så fast be­slut­te­de på, at vo­res dreng ik­ke skal stå i skyg­gen af vo­res dat­ter. Der er vi me­get lyk­ke­li­ge for, at hun på en må­de gi­ver sit liv vi­de­re til en an­den, « for­tal­te Ze­nia Stam­pe til BT i ja­nu­ar.

Stam­pe blev d. 7. maj mor til en lil­le dreng, der har få­et nav­net Got­fred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.