To­ba­hn- sk

BT - - DUER -

TYS­KLAND For­bunds­rå­det i Ber­lin vedt­og i går trods man­ge kri­ti­ske rø­ster at ind­fø­re vejskat for per­son­bi­ler fra 2016, skri­ver Flens­borg Avis. Den så­kald­te Maut har væ­ret sær­de­les om­stridt, for­di den i prin­cip­pet kun ram­mer uden­land­ske bi­li­ster, der kø­rer på de ty­ske mo­tor­ve­je. Bi­li­ster i Tys­kland får de­ri- mod pen­ge­ne re­fun­de­ret i form af en la­ve­re væg­t­af­gift på bi­ler­ne, og det har med­ført kri­ti­ske rø­ster fra bå­de na­bo­lan­de­ne og EU.

Pro­te­ster fra Slesvig- Hol­sten

Ud over kri­tik­ken fra ud­lan­det har en ræk­ke ty­ske del­sta­ter - deri­blandt Slesvig- Hol­sten - pro­teste­ret mod pla­ner­ne om vejskat - blandt an­det for­di det vil gå ud over tra­fik­ken i det dansk- ty­ske græn­seland. Det vil f. eks. be­ty­de en ek­stra hård be­last­ning af ho­ved- og bi­ve­je, når dan­ske kun­der ta­ger til de po­pu­læ­re græn­sekio­sker for at kø­be ind, da kun de fær­re­ste dan­ske­re med ær­in­de umid­del­bart syd for græn­sen for­ven­tes at vil­le be­ta­le for mo­tor­vejs­kør­sel.

Men Slesvig- Hol­sten med det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske SPD i spid­sen opgav i går pro­tester­ne ef­ter hårdt pres fra par­ti­fæl­ler­ne i den ty­ske for­bunds­re­ge­ring, skri­ver Flens­borg Avis.

Vejskat­ten be­reg­nes ef­ter bi­lens mo­tor­ty­pe og mil­jøklas­se og vil ko­ste op til 130 eu­ro el­ler knap 1.000 kro­ner om året. En vig­net til ti da­ge skal ko­ste mel­lem fem og 15 eu­ro, el­ler om­reg­net mel­lem 40 og 110 kro­ner, mens to må­ne­der skal ko­ste om­kring det dob­bel­te.

Sen­der et helt for­kert sig­nal

Blandt kri­ti­ker­ne var Flens­borg Kom­mu­ne, der al­le­re­de i går be­kla­ge­de den ny skat. LØaRDAG 2t

9. MAJ 015 » Ind­fø­rel­sen af Maut sen­der et helt for­kert sig­nal, net­op mens vi har fuld fo­kus på at ud­byg­ge det dansk- ty­ske sam­ar­bej­de. Nu skal vi alt­så til at for­lan­ge en­tré fra vo­res dan­ske na­bo­er, « si­ger Pe­tra Vogt fra Industri- og Han­delskam­me­ret ( IHK) i Flens­borg.

IHK glæ­der sig dog over, at de op­rin­de­li­ge pla­ner om og­så at la­de vejskat­ten om­fat­te ho­ved­ve­je er ta­get af bor­det, skri­ver Flens­borg Avis. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.