Så­dan end­te Tho­mas’ liv ’’

Dansk eks- rig­mand fun­det død i Fi­lip­pi­ner­ne ef­ter fle­re år i skjul

BT - - NAF EDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk sodr@ bt. dk Mo­gens Zin­ck, tid­li­ge­re part­ner med af­dø­de Tho­mas Nitz

DØDS­FALD

Sop­hie Dür­f­feldt Den søn­derjy­ske for­ret­nings­mand Tho­mas Nitz dø­de i en al­der af 41 år i Fi­lip­pi­ner­ne. Hans fir­ma gik kon­kurs i 2013, og han har si­den skjult sig i ud­lan­det.

Si­den har in­gen set ham el­ler vidst, hvor han op­holdt sig. Ons­dag blev han fun­det død i Fi­lip­pi­ner­ne.

» Jeg blev kon­tak­tet ons­dag af­ten og fik at vi­de, at min søn var fun­det død i sin lej­lig­hed i Fi­lip­pi­ner­ne, « for­tæl­ler en ty­de­ligt be­rørt Wil­ly Nitz, der er far til Tho­mas Nitz.

Kun Tho­mas Nitz’ sø­ster har hørt fra ham en­kel­te gan­ge, si­den han for­lod lan­det, men han har ik­ke på no­get tids­punkt vil­let op­ly­se, hvor han be­fandt sig. Der var for­ly­den­der om, at han op­holdt sig så for­skel­li­ge ste­der som Du­bai, Bra­si­li­en og Thailand. Søste­ren hør­te sidst fra ham i ja­nu­ar i år.

» Det gik nok lidt for stærkt for ham en over­gang, og så har han nok ik­ke kun­net se sig ud af det, « si­ger fa­de­ren Wil­ly Nitz om en mu­lig år­sag til hans for­svin­den.

Gik fal­lit

Tho­mas Nitz var en stor for­ret­nings­mand i Ha­der­s­lev, hvor han i en år­ræk­ke eje­de ad­skil­li­ge virk­som­he­der, blandt an­det restau­ran­ter, tøj­bu­tik­ker og en flysko­le.

I 2008 solg­te han sin an­del af fir­ma­et Ze­ta In­vest til part­ne­ren Mo- gens Zin­ck med et kæm­pe over­skud til føl­ge, og han op­ret­te­de in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Nitz In­vest, som på et tids­punkt hav­de me­re end 82 mil­li­o­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal.

Desvær­re fik hans sel­skab et mas­sivt un­der­skud, og i 2013 blev det er­klæ­ret kon­kurs.

Den tid­li­ge­re part­ner Mo­gens Zin­ck har ik­ke set Tho­mas Nitz i syv år, si­den de gik hver til sit, men han hu­sker ham som en ar­bejd­s­om mand:

» Han var enormt plig­top­fyl­den­de, en­ga­ge­ret, og han ar­bej­de­de rig­tig man­ge ti­mer i fir­ma­et den­gang. Det var fa­mi­li­en, der var om­drej­nings­punk­tet i hans liv, og han skul­le al­tid rin­ge hjem og snak­ke med si­ne børn, hvis vi var ude i for- bin­del­se med ar­bej­det. Vi så og­så hin­an­den pri­vat. Han hav­de en god hu­mor, og vi hav­de man­ge god­mo­di­ge dril­le­ri­er over­for hin­an­den, « si­ger han.

Da fa­mi­li­en ons­dag af­ten modt­og opkal­det om, at Tho­mas Nitz var død, fik de og­så at vi­de, at han hav­de væ­ret syg i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Ind­lagt

» De for­tal­te, at Tho­mas si­den ja­nu­ar har væ­ret ind­lagt med le­ver­be­tæn­del­se. Nu skal han ob­du­ce­res i Fi­lip­pi­ner­ne, og ef­ter det vil han bli­ve flø­jet hjem til Dan­mark, hvor han skal be­gra­ves en­gang til ju­ni, « si­ger Wil­ly Nitz.

» Det er vir­ke­lig no­get øv, at det skul­le en­de så­dan. Det kan godt væ­re, at han var i øko­no­misk ufø­re, men Tho­mas’ liv hav­de ik­ke be­hø­vet at en­de så tid­ligt, « si­ger Mo­gens Zin­ck.

Tho­mas Nitz ef­ter­la­der sig to børn på 11 og 13 år.

Fandt pas og pi­stol

Da po­li­ti­et ef­ter­føl­gen­de blev til­kaldt, fandt man Tho­mas Nitz’ pas, der af­slø­re­de, at han var dan­sker og kom fra Ha­der­s­lev. Des­u­den fandt po­li­ti­et an­gi­ve­ligt en pi­stol af ty­pen A. 45 med der­til­hø­ren­de am­mu­ni­tion i lej­lig­he­den. Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få be­kræf­tet op­lys­nin­ger­ne.

Hans krop vi­ste dog in­gen tegn på yd­re ska­der, så det er ik­ke sand­syn­ligt, at der er sket no­get kri­mi­nelt, men hans krop var be­gyndt at bli­ve ned­brudt, lød det iføl­ge Ce­bu Daily News fra po­li­ti­et, da de un­der­søg­te hans lej­lig­hed.

Des­u­den fandt po­li­ti­et en ud­skrift fra by­ens ho­spi­tal, der in­di­ke­re­de, at den 41- åri­ge dan­sker hav­de væ­ret syg.

Det er vir­ke­lig no­get øv, at det skul­le en­de så­dan. Det kan godt væ­re, at han var i øko­no­misk ufø­re, men Tho­mas’ liv hav­de ik­ke be­hø­vet at en­de så tid­ligt

Tho­mas Nitz var tid­li­ge­re for­ret­nings­mand i Ha­der­s­lev, hvor han i en år­ræk­ke eje­de ad­skil­li­ge virk­som­he­der, blandt an­det restau­ran­ter, tøj­bu­tik­ker og en flysko­le. Fo­to: Søren Gyl­ling/ JV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.