Alt for dyr me­di­cin

Vi be­ta­ler me­di­cin med bind for øj­ne­ne, me­ner for­man­den for Dan­ske Re­gio­ner

BT - - NAF ER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ME­DI­CIN- PRI­SER

Dan­marks køb­mand­sev­ner er for dår­li­ge, når det gæl­der om at for­hand­le go­de pri­ser på dyr me­di­cin til sund­heds­væ­se­net.

Så­dan ly­der det fra Dan­ske Re­gio­ner, ef­ter at ud­gif­ter­ne til læ­ge­mid­ler er for­doblet si­den 2007 og for­ven­tes igen at væ­re næ­sten for­doblet om seks år. Det vi­ser tal fra re­gio­ner­nes læ­ge­mid­del­or­ga­ni­sa­tion Am­gros iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad.

Der­for ef­ter­ly­ser for­man­den for Dan­ske Re­gio­ner Bent Han­sen ( S) en stør­re pris­be­vidst­hed.

» Vi bli­ver nødt til at dis­ku­te­re, om vi kan få den nye dy­re me­di­cin til en bed­re pris. Om vi kan bli­ve bed­re til at stil­le krav bå­de rent fag­ligt og pris­mæs­sigt til den nye, dy­re me­di­cin, vi ta­ger i brug, så vi ik­ke ba­re som i dag næ­sten med bind for øj­ne­ne be­ta­ler den pris, som virk­som­he­der­ne kræ­ver, « si­ger han og pe­ger på Nor­ge som et godt for­bil­le­de.

Skrap­pe nord­mænd

Nord­mæn­de­ne for­hand­ler i langt hø­je­re grad med me­di­ci­nal­virk­som­he­der­ne, når der skal kø­bes stort ind til sund­heds­sek­to­ren. Ale­ne sid­ste år be­tød det, at Nor­ge spa­re­de 500 mil­li­o­ner kro­ner på me­di­cin i for­hold til Dan­mark.

Bent Han­sen me­ner, at det ik­ke kan und­gås, at man i frem­ti­den kom­mer til at bru­ge fle­re pen­ge på be­hand­lin­ger. Der­for vil re­gio­ner­ne pres­se på for at få fle­re pen­ge til sund­heds­væ­se­net i de net­op ind­led­te øko­no­mi­for­hand­lin­ger med re­ge­rin­gen.

» Uan­set hvor go­de køb­mænd vi er, så kom­mer der hel­dig­vis ny me­di­cin, som kan hjæl­pe pa­tien­ter, vi ik­ke kan hjæl­pe godt nok i dag, og det skal be­ta­les på den ene el-

LØR­DAG 9. MAJ 2015 ler an­den må­de. Der vil væ­re en vækst, og så er spørgs­må­let ba­re, om den skal dæk­kes af nye pen­ge el­ler be­spa­rel­ser an­dre ste­der, « si­ger han.

Bent Han­sen er­ken­der, at re­gio­ner­ne godt kan bli­ve stær­ke­re til at pri­o­ri­te­re, hvor­når den dy­re me­di­cin skal ta­ges i brug.

Dansk Fol­ke­par­ti er klar til at hjæl­pe. Par­ti­et vil sik­re, at sund­heds­væ­se­net har råd til at be­hand­le al­le pa­tien­ter.

» Vi skal ha­ve råd til et sund­heds­væ­sen, hvor man ik­ke skal til at fra­væl­ge be­hand­ling af nog­le pa­tien­ter. Vi har ef­ter­hån­den pres­set ci­tro­nen så me­get, som vi kan. Der­for bli­ver vi nødt til at ha­ve nog­le fle­re pen­ge ind i sund­heds­væs­net, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt .

Re­gio­ner­nes ud­gif­ter til læ­ge­mid­ler er ste­get eks­plo­sivt gen­nem de se­ne­re år. Det må der gø­res no­get ved, me­ner Dan­ske Re­gio­ners for­mand Bent Han­sen. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.