TIL­LYK­KE, SK

Så­dan får par­ret Thor­ning og Kin­no­ck de­res usæd­van­li­ge æg­te­skab til at fun­ge­re

BT - - NAF ER -

VALG til Sun­day Ti­mes Ma­ga­zi­ne i sid­ste må­ned.

Her med­vir­ke­de Thor­ningS­ch­midt og Kin­no­ck i et dob­belt- in­ter­view i an­led­ning af, at den 45- åri­ge søn af den tid­li­ge­re top- po­li­ti­ker Neil Kin­no­ck nu vil­le gå i far­mands fod­spor.

Nat­ten til fre­dag blev det så en re­a­li­tet: Step­hen Kin­no­ck blev valgt ind i det bri­ti­ske par­la­ment for Stor­bri­tan­ni­ens svar på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, La­bour, og der­med bli­ver der skre­vet end­nu et ka­pi­tel om det usæd­van­li­ge æg­te­skab.

For hvor­dan i al­ver­den skal en stats­mi­ni­ster i Dan­mark kun­ne få et fa­mi­li­e­liv, der og­så om­fat­ter de to døtre, 19- åri­ge Jo­han­na og 16- åri­ge Camilla, til at hæn­ge sam­men med en mand, der frem­over vil skul­le til­brin­ge det me­ste af sin tid i det bri­ti­ske par­la­ment?

En pro­blem­stil­ling, der - selv­om den ly­der kom­pleks - ik­ke fyl­der al­ver­den hos par­ret selv.

Må beg­ge pend­le

» Jeg har al­tid væ­ret i en si­tu­a­tion, hvor Step­hen har ar­bej­det et an­det sted end i Dan­mark. Nu er det så po­li­tik, han skal ar­bej­de med, og det gør så­dan set ba­re, at vi får end­nu me­re at ta­le om. Vi kom­mer beg­ge til at pend­le, og vi skal nok få det til at fun­ge­re, li­ge­som vi al­tid har gjort, « sag­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt tid­li­ge­re på da­gen til DR. Ved sam­me lej­lig­hed lød det fra Step­hen Kin­no­ck:

» Jeg får ba­se her og kom­mer til at ar­bej­de i West­min- ster i London og i mit valg­o­m­rå­de, men vi fin­der al­tid en må­de at se hin­an­den, når det er mu­ligt. «

I gen­nem­snit til­brag­te med­lem­mer af det bri­ti­ske par­la­ment sid­ste år 145 da­ge i West­min­ster. Der­til kom­mer, at Step­hen Kin­no­ck og­så for­ven­tes at til­brin­ge tid i det syd­li­ge Wa­les, hvor han er ble­vet valgt, og hvor han for ti­den bor i en lej­lig­hed, og til par­ti- kon­fe­ren­cer i La­bour.

Hjem­me i Dan­mark går Hel­le Thor­ning- Sch­midt en hek­tisk valg­kamp i mø­de, og der­med kan man ro­ligt si­ge, at de to po­li­ti­ke­re får ri­ge­ligt at se til hver for sig, ad­skilt af de knap 1.000 ki­lo­me­ter, der er fra Kø­ben­havn til London.

» En­ten bri­ster det, el­ler og­så bæ­rer det. Og nu har vi jo le­vet så­dan i rig­tig man­ge år, og det er ik­ke bri­stet. Der er et stærkt fæl­les­skab, som gør, at det kan bæ­re. Det, vi hver især brin­ger hjem, når vi er sam­men, er må­ske og­så det, der gør, at vi hol­der vo­res æg­te­skab le­ven­de og in­ter­es­sant. At vi ik­ke lø­ber tør for ting at ta­le om, « har Hel­le Thor­ningS­ch­midt tid­li­ge­re sagt til Alt for da­mer­ne.

» Det er, som om det er et stør­re myste­ri­um, at vi rent fak­tisk er gift og le­ver på den må­de, end hvis vi var ble­vet skilt. Men så må vi næ­sten ud­for­dre folk lidt, for det er

LØR­DAG 9. MAJ 2015 alt­så den må­de, det er ble­vet til. «

» Jeg tror ik­ke, at der er en ide­el må­de at le­ve sam­men på. Vi har ik­ke fun­det den, men det er hel­ler ik­ke sik­kert, at an­dre har fun­det den, « sag­de den dan­ske stats­mi­ni­ster ved den lej­lig­hed.

20 års sam­men­hold

Sik­kert er det i hvert fald, at de to ef­ter­hån­den er træ­ne­de i at væ­re væk fra hin­an­den. I Hel­le Thor­ning- Sch­midts tid i dansk po­li­tik har Step­hen Kin­no­ck bo­et i Rusland, Si­er­ra Leo­ne, Schweiz og se­ne­st i London, hvor han ar­bej­de­de for rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Xyntéo.

Og nu hed­der bopæ­len alt­så London og Wa­les, tæt på sin æld­ste dat­ter Jo­han­na, mens Camilla bor hos sin mor i Kø­ben­havn.

» Vi har bo­et hver for sig i for­skel­li­ge lan­de i 15 år. Vo­res ven­ner jo­ker med, at grun­den

Det var en stolt Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der nat­ten til fre­dag kun­ne gi­ve sin mand Step­hen Kin­no­ck et kram, ef­ter at det var af­gjort, at han kom­mer ind i det en­gel­ske par­la­ment. Fo­to: Linda Ka­strup

mi­ke@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.