KAT

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 9. MAJ 2015 til, vi har væ­ret sam­men så læn­ge, er, at vi ik­ke går op og ned ad hin­an­den he­le ti­den. Det hand­ler om at fin­de tid og pri­o­ri­te­re, « sag­de Step­hen Kin­no­ck tid­li­ge­re i år til London Eve­ning Stan­dard.

Og selv­om der til­sy­ne­la­den­de ik­ke er den mind­ste spræk­ke i det æg­te­skab, der nu har holdt i knap 20 år, så in­drøm­mer den bri­ti­ske po­li­ti­ker, at han nok vil­le ha­ve dre­jet om på hæ­len, hvis han den­gang i 1993, da han kun­ne kal­de Thor­ning for sin kæ­re­ste, hav­de få­et be­skre­vet sin frem­tid.

» Hvis hun da hav­de sagt, at hun uden tvivl vil­le gå ind i po­li­tik, og sag­de: Her er en krystal­kug­le, der vi­ser, at jeg bli­ver par­ti­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne… så vil­le jeg nok ha­ve rin­get ef­ter en taxi og for­ladt ste­det, « lød det med et grin fra Step­hen Kin­no­ck i et in­ter­view med Huf­fing­ton Post.

Men der var in­gen krystal­kug­le. Og selv­om det ik­ke bur­de fun­ge­re - ja, så ser det ud til, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Step­hen Kin­no­ck al­li­ge­vel har knæk­ket ko­den. Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Jo­han­na, da det of­fent­lig­gø­res, at Step­hen Kin­no­ck er ble­vet valgt til par­la­men­tet. Fo­to: Reu­ters

På pri­vatsko­le

I én sag har Jo­han­na ufri­vil­ligt væ­ret i me­di­er­nes sø­ge­lys. Det var da hun skif­te­de fol­ke­sko­len Strand­vejs­sko­len ud med In­grid Jes­per­sens Gym­na­siesko­le, der er en pri­vatsko­le. Jo­han­na gik på pri­vatsko­le, fra hun var 14, til hun var 16 år, og det skab­te hef­tig de­bat, da det i 2010 kom frem, at fle­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top­po­li­ti­ke­re send­te de­res eg­ne børn på pri­vatsko­ler.

Det blev af man­ge op­fat­tet som et ud­tryk for dob­belt­moral, når So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne som par­ti kæm­per for, at fol­ke­sko­len skal væ­re en sko­le for fol­ket. Og­så Step­hen Kin­no­ck måt­te i sin valg­kamp ud at for­kla­re val­get af pri­vatsko­le.

I dag går Jo­han­na på et in­ter­na­tio­nalt gym­na­si­um i Wa­les, UWC At­lan­tic Col­le­ge, der lig­ger tæt på, hvor Step­hen Kin­no­ck bor. Lil­le­sø­ster Camilla går på Strand­vejs­sko­len og bor med sin mor på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Me­re om det en­gel­ske valg

Si­de 18

Det blev en lang valg­nat, og Hel­le Thor­ning- Sch­midts dat­ter Jo­han­na ta­ger en lur op ad sin mors skul­der i Ne­ath Sports Cen­ter, hvor der var stem­me- op­tæl­ling. Ste­ven Kin­no­ck stil­le­de op og blev valgt i den sik­re La­bour- kreds Abe­ra­von i Sydwa­les. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.