DAT­TER VAR MED PÅ VALG­NAT­TEN

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

SAM­MEN­HOLD

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Step­hen Kin­no­cks æld­ste dat­ter Jo­han­na var med på valg­nat­ten, da Step­hen Kin­no­ck nat­ten til fre­dag blev valgt ind i det bri­ti­ske par­la­ment.

Det gav pres­sen en sjæl­den lej­lig­hed til at fo­to­gra­fe­re en af par­rets to døtre. Det po­li­ti­ske po­wer- par væl­ger kun yderst sjæl­dent at drage bør­ne­ne Jo­han­na på 19 år og Camilla på 16 år ind i de­res po­li­ti­ske liv.

De to pi­ger er ret kon­se­kvent ble­vet holdt langt væk fra me­di­er­nes blitzlys. Kun få gan­ge er de ble­vet vist frem ved en fod­bold­kamp el­ler en pre­mi­e­re.

I marts sid­ste år blev der of­fent­lig­gjort et bil­le­de af he­le fa­mi­li­en til brug i Step­hen Kin­no­cks valg­kamp.

Og net­op for­di frem­vis­nin­gen af døtre­ne var så usæd­van­lig, fik bil­le­det me­gen op­mærk­som­hed. BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup sag­de i den for­bin­del­se.

» Der har kun væ­ret en en­kelt bi­o­graf­pre­mi­e­re, hvor vi har set dem. El­lers har de væ­ret helt pak­ket væk for at be­skyt­te dem. Men når man væl­ger at ta­ge dem med på bil­le­det, så er det og­så et stra­te­gisk valg for at vi­se, at man er en fa­mi­lie, der står sam­men, som be­ty­der me­get i Wa­les, « for­kla­re­de Serup.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt sam­men med dat­te­ren Jo­han­na og Ste­ven Kin­no­cks for­æl­dre Neil og Gle­nys Kin­no­ck i Ne­ath Sports Cen­ter, hvor der var op­tæl­ling af stem­mer. Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.