Bri­tisk blod­bad

BT - - DER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

VALG

David Ca­meron går ud af det bri­ti­ske par­la­mentsvalg som den ab­so­lut­te vin­der. Med 331 ud af i alt 650 plad­ser i det bri­ti­ske un­der­hus kan den kon­ser­va­ti­ve le­der se frem til fem år me­re som pre­mi­e­re­mi­ni­ster i Stor­bri­ta­ni­en.

Me­nings­må­lin­ger kan ta­ge fejl. Det kan bri­ter­ne skri­ve un­der på. Helt frem til stem­me­op­tæl­lin­gen spå­e­de me­nings­må­lin­ger­ne dødt løb mel­lem La­bours Ed Mi­li­band og den sid­den­de kon­ser­va­ti­ve le­der David Ca­meron. Med et for­spring til Ed Mi­li­band.

En syn­gen­de valg­lus­sing

Men vir­ke­lig­he­den ude i de bri­ti­ske valg­hjer­ter vi­ste sig at væ­re helt an­der­le­des.

La­bour fi k en syn­gen­de valg­lus­sing, og Ed Mi­li­band tog fre­dag kon­se­kven­sen og trak sig som for­mand for La­bour. Imens David Ca­meron kun­ne læ­ne sig til­ba­ge i pre­mi­er­mi­ni­ster­sto­len i Dow­ning Stre­et og ny­de ud­sig­ten til fem ek­stra år som re­ge­rings­chef.

Fra 56 til ot­te man­da­ter

» Jeg tror i sand­hed, at vi står på ran­den til no­get helt spe­ci­elt. Vi kan gø­re Stor­bri­tan­ni­en til et sted, hvor et godt liv er in­den for ræk­ke­vid­de for al­le, der er vil­li­ge til at ar­bej­de for det og klar til at gø­re det rig­ti­ge, « lød det fra den til­fred­se par­ti­for­mand fre­dag.

Den­ne gang slip­per David Ca­meron end­da for det be­svær­li­ge sam­ar­bej­de med De Li­be­ra­le De­mo­kra­ter. I sid­ste valg­pe­ri­o­de var De Li­be­ra­le De­mo­kra­ter del af re­ge­rin­gen med ad­skil­li­ge mi­ni­ster­po­ster, her­un­der vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten. Eft er val­get er par­ti­et gå­et fra 56 man­da­ter til ot­te. De fl este man­da­ter har par­ti­et tabt til De Kon­se­va­ti­ve. Og par­tiets for­mand, Ni­ck Clegg, fulg­te sam­me ru­te som Ed Mi­li­band.

UKIP- for­mand går og­så af

Og­så for­man­den for UKIP trak sig i går, eft er det stod klart, at han end ik­ke selv var ble­vet valgt til det bri­ti­ske un­der­hus, selv om hans par­ti fi k knap 3,9 mil­li­o­ner stem­mer. At det kun­ne gå så­dan, skyl­des en tek­ni­ka­li­tet i det bri­ti­ske valg­sy­stem, hvor der kun væl­ges en en­kelt kan­di­dat pr. valg­kreds. Vin­de­ren kom­mer ind, mens de re­ste­ren­de stem­mer er tabt. Til sam­men­lig­ning fi k skot­ske SNP 56 sæ­der i par­la­men­tet, selv om par­ti­et fi k un­der halvan­den mil­li­on stem­mer.

Med fl er­tal­let i hus står det klart, at David Ca­meron kan ind­fri sit løft e med en fol­ke­af­stem­ning om det bri­ti­ske med­lem­skab af EU

LØR­DAG 9. MAJ 2015

1.

Ni­gel Fa­ra­ge, le­der af det EU- skep­ti­ske par­ti UKIP.

2.

Ed Mi­li­band, le­der af La­bour fra 2010 til 2015. Fo­tos: AFP

3.

Ni­ck Clegg, tidl. vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster og par­ti­le­der for De Li­be­ra­le De­mo­kra­ter.

4.

Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster og le­der af Det Kon­ser­va­ti­ve Par­ti David Ca­meron og hu­stru­en Sa­mantha ta­ger fem år me­re i Dow­ning Stre­et 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.