Drop­per Lom­borg Bjørn Lom­borgs kon­sensus­cen­ter vil bli­ve en re­a­li­tet i Au­stra­li­en, for­sik­rer lan­dets ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster, selv­om et uni­ver­si­tet har an­nul­le­ret kon­trak­ten

BT - - NYHREEDIDGEREET - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KON­TRO­VER­SI­EL

Der er brug for et Au­stra­li­an Con­sensus Cen­ter med Bjørn Lom­borg i spid­sen, un­der­stre­ger Au­stra­li­ens ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Chri­stop­her Py­ne.

Ud­mel­din­gen kom­mer ef­ter, at Uni­ver­si­ty of Western Au­stra­lia ( UWA) i går el­lers an­nul­le­re­de kon­trak­ten om at op­ret­te en pen­dant til Co­pen­ha­gen Con­sensus Cen­ter. Iføl­ge The Gu­ar­di­an lover Chri­stop­her Py­ne, at han vil sø­ge juri­disk rå­d­giv­ning og fin­de et nyt hjem til cen­tret.

» Vi er skuf­fe­de over, at uni­ver­si­te­tet ik­ke vil over­hol­de kon­trak­ten og vil re­tur­ne­re de fi­re mil­li­o­ner dol­lar ( sva­ren­de til cir­ka 21 mio. kr., red). Re­ge­rin­gen af­ven­ter juri­disk rå­d­giv­ning om sta­tus på kon­trak­ten. Et au­stralsk kon­sensus­cen­ter vil bli­ve etab­le­ret på en al­ter­na­tiv pla­ce­ring, « ud­ta­ler ud­dan­nel­ses­mi­ni­ste­ren.

En må­neds mas­siv kri­tik

UWA- rek­tor Paul Jo­hn­son sag­de i går i en skri­flig ud­ta­lel­se, at man har be­slut­tet at op­gi­ve cen­tret ef­ter en må­neds mas­siv kri­tik fra bå­de an­sat­te, stu­de­ren­de og po­li­ti­ke­re, og at de 21 mio. kr., som sta­ten hav­de støt­tet pro­jek­tet med, bli­ver re­tur­ne­ret.

» Det er med stor be­kla­gel­se og skuf­fel­se, at jeg er kom­met til den kon­klu­sion, at be­gi­ven­he­der­ne i det se­ne­ste par uger pla­ce­rer cen­tret i en uhold­bar po­si­tion, da det mang­ler den nød­ven­di­ge støt­te på tværs af uni­ver­si­te- tet og det bre­de­re aka­de­mi­ske sam­fund til at op­fyl­de si­ne kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser og le­ve­re vær­di for pen­ge­ne for au­stral­ske skat­tey­de­re, « si­ger Paul Jo­hn­son. re­a­ge­ret på pres­set fra si­ne aka­de­mi­ke­re, og at pro­jek­tet nu er ta­get af bor­det.

» Jeg kan nu væ­re stolt af mit uni­ver­si­tet igen, « si­ger hun til The Gu­ar­di­an.

Au­stra­li­ens ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Chri­stop­her Py­ne ( th) støt­ter sta­dig Bjørn Lom­borg, trods mas­siv kri­tik og an­nul­le­ring af kon­trakt med Uni­ver­si­ty of Western Au­stra­lia.

Fo­to: Be­ni­ta Marcus­sen og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.