DER­FOR VAR JAN

Kvin­der­ne i den af­dø­de ken­dis- mæg­lers liv for­tæl­ler, hvor­for han var et yn­det mål for det mod­sat­te køn

BT - - NAF ER -

Mads Kor­sa­ger Nielsen

Pe­ter Øl­holm Hans­son

Lot­te Schar­ff

Det gik ik­ke ube­mær­ket hen, når Jan Fog an­kom til stam­ste­det Café Vi­ctor i det in­dre Kø­ben­havn. Sær­ligt blandt det mod­sat­te køn var den kend­te og vel­ha­ven­de ejen­doms­mæg­ler en po­pu­lær gæst.

Nok var Char­lot­te Juul, som han få år før sin død blev gift med, og som nu ar­ver hans rig­dom­me, hans livs sto­re kær­lig­hed.

Men hi­sto­ri­en om Jan Fog er og­så for­tæl­lin­gen om den evi­ge ung­karl. Po­pu­lær blandt kvin­der­ne, der kæm­pe­de om hans op­mærk­som­hed. Det be­skri­ver Ka­rin Heur­lin i bo­gen ’ Jan Fog - i før­ste ræk­ke - over­klas­sen in­de­fra’ fra 2011.

» Han var god til at snak­ke med kvin­der, char­me­ren­de og sjov, men han ud­nyt­te­de det ik­ke, « si­ger Ka­rin Heur­lin i dag.

Den 37- åri­ge for­fat­ter er en af de kvin­der i ken­dis­mæg­le­rens liv, der for­tæl­ler, hvor­for han var så be­un­dret, ef­ter­stræbt og po­pu­lær. Bå­de blandt rig og fat­tig, kvin­der og mænd.

Tors­dag i for­ri­ge uge dø­de den af­hold­te liebha­ver­mæg­ler på Rigs­ho­spi­ta­let. Jan Fog var i gang med at bli­ve be­hand­let for leukæ­mi - og­så kal­det blod­kræft.

Op til hans død blev han be­hand­let med stam­cel­ler, som han fik ind i krop­pen via en trans­fu­sion. Stam­cel­ler­ne kom fra en 25- årig kvin­de­lig do­nor. Un­der den sid­ste trans­fu­sion på­drog Jan Fog sig en virus, der send­te ham i ko­ma. Den 66- åri­ge ejen­doms­mæg­ler våg­ne­de al­drig igen.

Jæ­ge­ren - ik­ke byt­tet

I sin bog be­skri­ver Ka­rin Heur­lin, hvor­dan en yn­gre kvin­de på Café Vi­ctor ihær­digt for­sø­ger at kom­me i kon­takt med Jan Fog.

» Først tror jeg, hun ken­der Jan. Det gør hun ik­ke, for hvem ken­der ik­ke Dan­marks mest om­tal­te ung­karl med den rø­de fer­ra­ri og den god­mo­di­ge bas­set­hund, « skri­ver hun.

Men for­fat­te­ren ’ fan­ge­de den’. Kvin­den vil­le ger­ne ha­ve, at Jan Fog op­da­ge­de hen­de. Mens kvin­den send­te smil i hans ret­ning, dis­ku­te­re­de Jan Fog uan­fæg­tet den øko­no­mi­ske kri­se i Du­bai.

Se­ne­re spurg­te for­fat­te­ren, hvor­for Jan Fog ik­ke re­a­ge­re­de på den flot­te kvin­des til­nær­mel­ser.

’ Jeg er jæ­ge­ren, ik­ke byt­tet,’ repli­ce­re­de Jan Fog iføl­ge bo­gen.

Der var man­ge be­un­dre­re, men kun Char­lot­te Juul fik lov at kom­me tæt på. Ef­ter for­hol­det til hen­de gik i styk­ker i 80’ er­ne, fik in­gen lov at over­ta­ge plad­sen. I 2013, to år før Jan Fogs død, blev de gift.

På dis­se og den næ­ste si­de kan du læ­se om fem kvin­der, der al­le har væ­ret tæt på den po­pu­læ­re mæg­ler. De gi­ver de­res bud på, hvor­for Jan Fog var så af­holdt - og ik­ke mindst po­pu­lær hos kvin­der­ne.

LØR­DAG 9. MAJ 2015

mkn@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.