Char­lot­te Bircow: Han var en dej­lig mand

BT - - NYHEDER -

For 25 år si­den trå­d­te Jan Fog til med en hjæl­pen­de hånd, da Char­lot­te Bircow Næss- Sch­midt skul­le skil­les. Fit­nes­sdron­nin­gens æg­te­skab med Anders Bircow fra Li­nie 3 var gå­et i styk­ker, og ejen­doms­mæg­le­ren skaf­fe­de hen­de hur­tigt et nyt hus. De to hav­de en nær, fæl­les be­kendt i Char­lot­te Juul, Jan Fogs livs kær­lig­hed, der i sin tid var gift med Thomas Eje. Si­den den­gang har Char­lot­te Bircow Næss- Sch­midt og Jan Fog væ­ret næ­re ven­ner.

» Hav­de jeg brug for hjælp, så kom han med det sam­me. Og man fik al­tid en stor krammer og en dej­lig snak. Han var ba­re et fan­ta­stisk men­ne­ske, « for­tæl­ler hun i te­le­fo­nen fra solskin­sø­en Lan­za­ro­te, hvor hun har stå­et i spid­sen for et kur­sus på sport­s­resor­tet La San­ta Sport.

Hav­de det ik­ke væ­ret for kur­set, hav­de den ny­kå­re­de fol­ke­tings­kan­di­dat for Li­be­ral Al­li­an­ce med sik­ker­hed del­ta­get i Jan Fogs bi­sæt­tel­se i Sko­vs­ho­ved Kir­ke sid­ste lør­dag.

» Jeg er ked af, at jeg ik­ke kun­ne væ­re med. Jan var gan­ske en­kelt et godt men­ne­ske og han hav­de et dej­lig lyst og po­si­tivt sind. «

Faldt på stri­be

Som en af Jan Fogs go­de ve­nin­der har hun på nær­me­ste hold op­le­vet, hvor­dan kvin­der­ne faldt for den kend­te liebha­ver­mæg­ler på stri­be. Selv luk­ke­de han kun én ind i sit hjer­te, nem­lig Char­lot­te Juul, der net­op har ar­vet de fle­ste af hans ef­ter­lad­te rig­dom­me. Blandt an­det hans el­ske­de hus på Strand­vej­en, hvor man­ge kvin­der drøm­te om at flyt­te ind som den nye ’ Fru Fog’.

» Jeg for­står godt, hvor­for de syn­tes, han var dej­lig. Det er så­dan med os kvin­der, at vi godt kan li­de go­de men­ne­sker. Man be­hø­ver ik­ke væ­re en Brad Pitt el­ler en Ge­or­ge Cloo­ney. Er man et godt og kær­ligt men­ne­ske, tæl­ler det så me­get me­re end ud­se­en­de og alt det an­det. «

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.