Ka­rin Heur­lin: Han var char­me­ren­de og sjov

BT - - NYHEDER -

I må­neds­vis var for­fat­ter og jour­na­list Ka­rin Heur­lin flu­en på væg­gen i Jan Fogs liv. Hun var med ham til mid­dags­sel­skab hos fil­min­struk­tø­ren Bil­le Au­gust, med til frem­vis­ning af en liebha­ver­bo­lig for et vel­ha­ven­de strand­vejs- par samt be­søg­te ham i Can­nes om bord på hans el­ske­de luksu­sy­a­cht. Un­der he­le for­lø­bet var Jan Fog nøj­ag­tig, som dan­sker­ne op­le­ve­de ken­dis­mæg­le­ren i det po­pu­læ­re tv- pro­gram ‘ Liebha­ver­ne’. Det er, me­ner hun, net­op grun­den til, at Jan Fog var så po­pu­lær. Bå­de blandt ri­ge og fat­ti­ge, kvin­der og mænd.

» Han var ba­re sig selv. Det var der­for, han fun­ge­re­de så godt på tv, for han spil­le­de ik­ke en rol­le. Han tur­de stik­ke næ­sen frem på sin spe­ci­el­le må­de, og man vid­ste, hvor man hav­de ham og hvem han var, « si­ger Ka­rin Heur­lin.

Un­der ar­bej­det med bo­gen op­le­ve­de hun in­gen ta­bu­er el­ler luk­ke­de dø­re. Gan­ske usæd­van­ligt for en så of­fent­lig per­son sva­re­de Jan Fog på al­le spørgs­mål.

» Han var be­ha­ge­lig at væ­re sam­men med. Han var åben, og jeg kun­ne spør­ge om alt. Der var in­gen øm­tå­le­li­ge em­ner. Han var me­get li­ge­frem. Det er, tror jeg, en af grun­de­ne til, at han var så­dan et af­holdt men­ne­ske. «

Gjor­de vold­som kur

Ka­rin Heur­lin op­le­ve­de selv kvin­der­nes in­ter­es­se for den vel­ha­ven­de ejen­doms­mæg­ler. Blandt an­det var hun med ham på vel­ha­ver- ca­fe­en Vi­ctor i det in­dre Kø­ben­havn, hvor han om fre­da­gen of­te mød­tes med ven­ner og be­kend­te til en fa­døl el­ler et glas hvid­vin.

Her gjor­de en yn­gre og ‘ fit­ness- træ­net’ bru­net­te blandt an­det vold­som kur til Jan Fog. Med kast med hå­ret, ty­de­ligt smil og in­vi­te­ren­de grin. Ejen­doms­mæg­le­ren selv re­a­ge­re­de ik­ke.

» Han kun­ne godt fin­de ud af at ta­le med det mod­sat­te køn. Han var god til at ta­le med kvin­der, for han var bå­de char­me­ren­de og sjov. Men jeg hav­de ik­ke ind­tryk af, at alt det med kvin­der­ne var no­get, han ud­nyt­te­de. De væl­te­de ik­ke ind og ud ad dø­ren, « si­ger Ka­rin Heur­lin, der blandt an­det be­søg­te Jan Fog på luksu­sy­a­ch­ten i Can­nes i sel­skab med sin eks­mand, der var med til at la­ve suc­ces- pro­gram­mer­ne ’ Liebha­ver­ne’.

» Han var den per­son, han var. Han prø­ve­de ik­ke at gø­re sig falsk, men stod ved, at han var glad for sin Fer­ra­ri, sin sto­re båd og sit hus. Vi le­ver i jan­te­lovens land, men han lå ik­ke un­der for at væ­re po­li­tisk kor­rekt af den grund. «

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.