Jan­ni Spies: Han var der al­tid

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re rej­sedron­ning Jan­ni Spies var en af de kvin­der, der var tæt på Jan Fog. De to var nem­lig hem­me­li­ge kæ­re­ster, ef­ter Si­mon Spies’ død i 1984. Og de for­blev næ­re ven­ner. Hun har al­drig selv for­talt of­fent­lig­he­den om sit hem­me­li­ge kær­lig­heds­for­hold til liebha­ve­re­jen­doms­mæg­le­ren Jan Fog. Det var først i 2011, at for­hol­det mel­lem Jan­ni Spies og Jan Fog blev af­slø­ret. Af Fog selv i bo­gen ’ Et liv i før­ste ræk­ke’ af Ka­rin Heur­lin.

Her for­tæl­ler den nu af­dø­de ejen­doms­mæg­ler, hvor­dan en hus­frem­vis­ning blev til et hem­me­ligt for­hold, hvor det især gjaldt om at sny­de pres­sen for bil­le­der af de to sam­men, el­ler bil­le­der af Jan Fog på vej ind i Jan­ni Spies’ da­væ­ren­de hus på Strand­vej­en i Rung­sted. Og det lyk­ke­des. Til gen­gæld lyk­ke­des for­hol­det mel­lem den un­ge Jan­ni Spies og Jan Fog ik­ke.

’ Det løb ud i san­det,’ som Jan Fog selv for­mu­le­rer det i bo­gen.

Men selv om kær­lig­he­den for­stum­me­de, gro­e­de et livslangt ven­skab mel­lem de to i ste­det op. Ved Jan Fogs bi­sæt­tel­se den 2. maj mød­te en sort­klædt og sorg­fuld Jan­ni Spies op. Her for­tal­te hun pres­sen, hvor me­get den af­dø­de ejen­doms­mæg­ler be­tød for hen­de.

» Han var et fan­ta­stisk men­ne­ske. Et dej­ligt men­ne­ske. Me­get hjælp­som, og han var der al­tid. Han var jo en rig­tig, rig­tig nær ven af mig. Det var én, man ba­re vid­ste, der var der. Og de vok­ser jo ik­ke på træ­er­ne. Det er jo ik­ke så­dan nog­le, man har man­ge af, « lød det blandt an­det fra en be­drø­vet Jan­ni Spies.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.