Norsk am­bas­sa­dør dræbt

Ta­le­ban i Paki­stan på­står, at de skød foru­lyk­ket he­li­kop­ter ned med mis­sil. Det af­vi­ses af mi­li­tæ­ret

BT - - NAF EDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HE­LI­KOP­TER- STYRT

Den nor­ske am­bas­sa­dør i Paki­stan er iføl­ge en tals­mand for det paki­stan­ske for­svar død i en he­li­kop­teru­lyk­ke.

Am­bas­sa­dør Leif H. Han­sen var an­gi­ve­ligt om bord på en he­li­kop­ter, der styr­te­de ned i en sko­le­byg­ning i re­gio­nen Nal­tar i det nord­li­ge Paki­stan. Det nor­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um har end­nu ik­ke be­kræf­tet am­bas­sa­dø­rens død.

He­li­kop­te­ren var på vej til Gil­git- Bal­ti­stan i det om­strid­te om­rå­de Kas­h­mir sam­men med to an­dre he­li­kop­te­re, der og­så med­brag­te uden­land­ske diplo­ma­ter, skri­ver den nor­ske avis Af­ten­po­sten.

Ot­te om­kom

Avi­sen skri­ver vi­de­re, at en tals­mand for Ta­le­ban i Paki­stan har sagt, at de skød he­li­kop­te­ren ned, men det af­vi­ses blankt af Paki­stans mi­li­tær, som er­klæ­rer, at der er ta­le om en ulyk­ke.

Ot­te per­so­ner i den rus­sisk­byg­ge­de MI- 17 he­li­kop­ter blev dræbt, med­del­er Reu­ters. For­u­den to pi­lo­ter og den nor­ske am­bas­sa­dør gæl­der det blandt an­dre den fi­lip­pin­ske am­bas­sa­dør, Do­m­ingo D. Lu­ce­na­rio, samt æg­te­fæl­ler­ne til de in­do­ne­si­ske og ma­lay­si­ske am­bas­sa­dø­rer, skri­ver den nor­ske avis VG.

Der er end­nu ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor­vidt der og­så er of­re på jor­den, hvor en sko­le brød i brand.

Iføl­ge tals­man­den for det paki­stan­ske mi­li­tær, Asim Ba­jwa, har 13 per­so­ner over­le­vet styr­tet med stør­re el­ler min­dre kvæ­stel­ser. Blandt de kvæ­ste­de skal væ­re den hol- land­ske og den pol­ske am­bas­sa­dør,

Sve­ri­ges am­bas­sa­dør, To­mas Rosan­der, be­fandt sig iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen i en af de to ef­ter­føl­gen­de he­li­kop­te­re og har det iføl­ge det sven­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt.

Pre­mi­er­mi­ni­ster vend­te om

De man­ge diplo­ma­ter, der re­præ­sen­te­re­de 37 lan­de, var på vej til Gil­git- Bal­ti­stan for at over­væ­re igang­sæt­tel­sen af to bi­stand­s­pro­jek­ter.

Den paki­stan­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Nawaz Sha­rif, var på vej til om­rå­det i et spe­ci­al­fly, da ulyk­ken ske­te. Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren re­tur­ne­re­de iføl­ge Reu­ters straks til Is­la­ma­bad, hvor han har ud­trykt sin kon­do­len­ce med of­re­nes fa­mi­li­er.

Tals­man­den for den paki­stan­ske Ta­le­ban- be­væ­gel­se, Muham­mad Khu­ra­sa­ni, si­ger iføl­ge Reu­ters, at he­li­kop­te­ren blev skudt ned med et skul­der­bå­ret mis­sil, men tals­man­den til­fø­jer, at man hav­de hå­bet at få ram på Nawaz Sha­rifs fly.

» Nawaz Sha­rif og hans al­li­e­re­de er vo­res pri­mæ­re mål, « er­klæ­rer tals­man­den.

Fla­get gik på halv stang ved den nor­ske am­bas­sa­de i Is­la­ma­bad i går. Til høj­re ses en paki­stansk mi­li­tær- he­li­kop­ter, der har bragt over­le­ven­de fra styr­tet til be­hand­ling på et ho­spi­tal.

Fo­to: AFP og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.