Vil­le sky­de Zla­tan

Ra­ci­stisk se­ri­e­mor­der af­slø­rer pla­ner om at sky­de fod­bol­di­kon

BT - - NAF ER -

MORD­PLA­NER

Den sven­ske se­ri­e­mor­der Pe­ter Mangs af­slø­rer i sin selv­bi­o­gra­fi, at han hav­de pla­ner om at af­fy­re skud mod den sven­ske su­per­stjer­ne Zla­tan Ibra­him­ovic, for­di han par­ke­re­de ulov­ligt i sin Fer­ra­ri.

Pe­ter Mangs er kendt i Sve­ri­ge som Mal­mø- skytten, og han blev i som­me­ren 2012 dømt til liv­s­tid for to mord, fi­re mord­for­søg og yder­li­ge­re for i tre til­fæl­de at gø­re al­vor af trus­ler om grov vold. I for­å­ret 2013 blev dom­men på liv­s­tid end­da stad­fæ­stet af den sven­ske ap­pel­dom­stol, hvor yder­li­ge­re tre mord­for­søg blev fø­jet til dom­men på liv­s­tid.

Skånska Dag­bla­det be­ret­ter på bag­grund af Mangs’ selv­bi­o­gra­fi hi­sto­ri­en om en ra­ci­stisk se­ri­e­mor­der, der især var me­get pro­vo­ke­ret af ’ nys­ven­ske­res’ ad­færd. Mangs skri­ver i selv­bi­o­gra­fi­en om fle­re epi­so­der, hvor han hav­de lyst til at træk­ke sin pi­stol mod til­fæl­di­ge of­re, men af for­skel­li­ge år­sa­ger af­brød si­ne pla­ner.

For ek­sem­pel hav­de Mangs i 2009 set sig sur på en taxi­chauf­før, der hav­de kørt på cy­kel­stien, og ven­te­de på taxi­en med en ladt pi­stol. Hel­dig­vis blev taxi­en for­sin­ket, og Mangs opgav pla­ner­ne.

Zla­tan Ibra­him­ovic har som be­kendt en bos­nisk- kro­a­tisk bag­grund, og se­ri­e­mor­de­ren Mangs kon­klu­de­re­de der­for, at Zla­tan måt­te ha­ve gang i no­get ’ bal­kansk ad­færd’, der skul­le stop­pes.

Hel­dig­vis for Ibra­him­ovic – og for re- sten af fod­bold­ver­de­nen – hav­de Mangs ik­ke sin pi­stol med på den på­gæl­den­de cy­kel­tur, og da han vend­te til­ba­ge for at af­fy­re skud mod fod­bold­stjer­nen, så var bi­len væk.

En hel­ve­des bal­la­de

’ Jeg tænk­te, at det vil­le ska­be en hel­ve­des bal­la­de i me­di­er­ne, hvis den nævn­te fyr ( Zla­tan Ibra­him­ovic, red.) blev be­skudt,’ som Mangs iføl­ge Skånska Dag­bla­det skri­ver i sin bog.

I an­dre til­fæl­de blev pla­ner­ne dog ført ud i li­vet. I 2003 skød og dræb­te Mangs så­le­des den 65- åri­ge Ko­or­os Ef­fa­ti­an, og i 2009 dræb­te han den 20- åri­ge Trez West Per­s­son. Beg­ge of­re hav­de uden­land­sk bag­grund, og selv om Mangs ik­ke di­rek­te be­hand­ler det­te had i sin selv­bi­o­gra­fi, er det iføl­ge Skånska Dag­bla­det ty­de­ligt, at Mangs næ­rer et in­dædt had til ind­van­dre­re og jø­der.

Den liv­s­tids­døm­te Mangs cyk­le­de i fle­re år rundt i Mal­møs ga­der med en ladt pi­stol og af­fy­re­de ved fle­re lej­lig­he­der skud mod byg­nin­ger el­ler uskyl­di­ge men­ne­sker. Og det var ef­ter si­gen­de på en af dis­se cy­kel­tu­re, at Mangs op­da­ge­de Ibra­him­ovic’ Fer­ra­ri ulov­ligt par­ke­ret i Sö­dervärn ( et om­rå­de cen­tralt i Malmö, red.). BNB

Hel­dig­vis for Zla­tan Ibra­him­ovic hav­de Mangs ik­ke sin pi­stol med, da han op­da­ge­de Zla­tans Fer­ra­ri. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.