Tens bed­ste tip 24 ti­mer før Power­man

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 9. MAJ 2015

09.00:

» Jeg blan­der fi­re- fem cy­kel­fla­sker med ener­gi­drik. Det er mit ri­tu­al at drik­ke dem i lø­bet af da­gen. På den må­de får krop­pen bå­de væ­ske, kul­hy­dra­ter, sal­te og mi­ne­ra­ler, så den er helt klar. «

» Til mor­gen­mad spi­ser jeg, hvad jeg har lyst til. Den­ne dag må man ger­ne gå om bord i wi­e­ner­brø­d­et, men jeg hol­der mig fra ting, som jeg ik­ke ken­der, for ik­ke at ‘ dril­le’ ma­ven. «

» En ti­mes ro­lig træ­ning på cy­kel­ru­ten for at se, om der er van­ske­li­ge sving el­ler ste­der med dår­ligt un­der­lag. På for­hånd kø­rer jeg al­tid cy­kel­ru­ten igen­nem. «

» Li­ge bag­ef­ter lø­be­træ­ner jeg 20 mi­nut­ter og lø­ber lidt af ru­ten igen­nem. Et par stig­nings­løb la­der krop­pen mær­ke far­ten. «

» Bad, hur­tigt tøjskift og så er det tid til frokost. Skal jeg kø­re et kort løb, så spi­ser jeg lyst brød med på­læg. Skal jeg kø­re langt som til Power­man Den­mark, får jeg varm mad med pas­ta. «

» Cyk­len får mon­te­ret de hur­ti­ge kon­kur­ren­ce­hjul, og den bli­ver kon­trol­le­ret, så jeg er sik­ker på, at tek­nik­ken spil­ler. «

» Ra­ce­bri­e­fing - med sid­ste øje­bliks in­for­ma­tion om lø­bet - er ob­liga­to­risk. Her

09.30:

10.00:

11.30:

12.00:

13.00:

15.30:

får man at vi­de, hvis ru­ten er æn­dret, og der er of­fi­ci­als, der kan sva­re, hvis du har spørgs­mål. «

» Jeg kry­ber i hi på mit ho­tel­væ­rel­se for at bli­ve men­talt klar. Her pud­ser jeg min plan for lø­bet af. Jeg la­ver og­så en kø­re­plan til da­gen ef­ter, så min kæ­re­ste ved, hvor­når vi skal kø­re fra ho­tel­let for at nå det. Den slags ting, som man glem­mer at for­tæl­le vi­de­re. «

» Tid til af­tens­mad. Jeg und­går kost med for man­ge fi­bre. «

» Sen­ge­tid kl. 20- 21. Ca. to uger før lø­bet har jeg væn­net krop­pen til at gå tid­ligt i seng og stå tid­ligt op. «

» Tre ti­mer før start ( Power­man Ul­tra klok­ken 8.00) rin­ger væk­k­eu­ret. Til mor­gen­mad spi­ser jeg hav­re­grød med ba­nan, ka­nel og lidt suk­ker. Jeg sør­ger og­så for at få væ­ske som f. eks. ju­i­ce. «

16.00:

18.00:

20.00:

05.00:

06.30:

» An­kom­mer til stæv­ne­plad­sen mindst halvan­den ti­me før start. Jeg tjek­ker min cy­kel ind og ar­ran­ge­rer mi­ne ting i skif­tezo­nen. «

» En ti­me før start var­mer jeg op. Først 10 mi­nut­ters løb stil­le og ro­ligt, der­næst seks mi­nut­ter, hvor jeg lang­somt sæt­ter fart på. «

» Jeg run­der kort skif­tezo­nen for at se, om cyk­len er okay, og tin­ge­ne lig­ger, som de skal. «

» Kort før start la­ver jeg at par kor­te spur­ter, så der er fart i krop­pen. El­lers da­sker jeg ba­re rundt ind­til start. Hvis det er koldt, er det rart at ha­ve en over­træk­strø­je med her. «

» Lø­bet er i gang. På den før­ste lø­be­tur skal man hol­de ho­ve­d­et koldt. Find en fart, der er et par mi­nut­ter lang­som­me­re end din bed­ste 10 km- tid. «

07.00:

07.30:

07.50:

08.00:

Skif­tezo­ne 1:

» Tag hjel­men på som det før­ste og spænd den. Man må ik­ke ta­ge cyk­len, før hjel­men er spændt. Jeg har al­tid strøm­per på, så det er ra­re­re at lø­be ud af skif­tezo­nen. «

Cy­kel­ru­ten:

» Her hand­ler det om at fin­de en god ryt­me samt at spi­se og drik­ke, så man kan genop­ret­te ba­lan­cen ef­ter den før­ste lø­be­tur. «

» Jeg skif­ter til et an­det par lø­be­sko, der står klar. Man ri­si­ke­rer at vri­de ind­lægs­så­len ud el­ler stram­me snø­rebån­de­ne, når man med høj puls hop­per ud af de gam­le ef­ter den før­ste lø­be­tur. Med et an­det par und­går jeg tids­spil­de. «

» Drik, drik, drik. Og­så selv­om man ik­ke har lyst, ik­ke er tørstig, el­ler det er gråvejr. Det er en god idé at gå igen­nem de­po­ter­ne for at væ­re sik­ker på, at man får no­get ener­gi. «

» Nyd det og vær stolt af dig selv. «

Skif­tezo­ne 2:

Lø­be­tur 2:

Mål:

Ef­ter mål:

» Min kæ­re­ste står klar med en po­se med skif­te­tøj, så jeg kan få tørt tøj på med det sam­me. Et godt tip til pi­ger­ne er at ta­ge en ek­stra bh el­ler biki­ni med, så man kan skif­te det vå­de, in­der­ste lag tøj. Bliv i om­rå­det og vær med til at hep­pe på og fejre de an­dre del­ta­ge­re, der kom­mer i mål. «

Sus­an­ne Svend­sen - blandt fa­vo­rit­ter­ne til we­e­ken­dens Power­man Den­mark - blan­der og drik­ker al­tid fi­re- fem fla­sker ener­gi­drik da­gen før lø­bet. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.