Kul­tur For lidt kaf­fe, fo

Val­se­kon­gen An­dré Rieu lag­de vej­en for­bi Forum i Kø­ben­havn. BTs ro­ck­an­mel­der vo­ve­de sig ind i ope­ret­te- land

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

VAL­SE- REPOR­TA­GE

For et halvt år si­den op­t­rå­d­te stjer­nen Ed She­e­ran i Forum. Fle­re an­mel­de­re - bl. a. over­teg­ne­de - ef­ter­ly­ste et band bag den en­gel­ske hit­kunst­ner, der be­tje­ner sig af en så­kaldt loop- sta­tion.

Tors­dag af­ten var der vist in­gen, der sav­ne­de fle­re med­lem­mer i or­ke­ste­ret i Forum. I om­eg­nen af 60 mu­si­ke­re og san­ge­re var på sce­nen i den næ­sten ud­solg­te kon­cert­sal sam­men med man­den, der for længst har få­et til­nav­net val­se­kon­gen.

Fak­tisk står An­dré Rieu i spid­sen for ver­dens stør­ste pri­va­te klas­si­ske or­ke­ster, Jo­hann Strauss Or­che­ster.

Det med klas­sisk kan dis­ku­te­res. An­dré Rieu er ik­ke po­pu­lær i vis­se fi­ne klas­si­ske kred­se, hvor man an­ser den po­pu­læ­re an­ret­ning af mu­sik­ken for at væ­re di­rek­te vul­gær. Som med Ja­mes Last og så man­ge an­dre i sin tid.

Den de­bat har jeg ik­ke for­stand på, men det kan da un­dre, hvad der egent­lig kan væ­re så slemt i at brin­ge sto­re klas­si­ske vær­ker som Be­et­ho­vens ( og Schil­lers) ’ Ode an die Freu­de’ el­ler Puc­ci­nis ’ Nes­sum Dor­ma’ ud til fol­ket. Spil­let og sun­get af nog­le sto­re mu­si­ke­re.

Som de li­ge så po­pu­læ­re Han­si Hin­ter­se­er og He­le­ne Fischer be­fin­der An­dré Rieu sig me­get langt fra avis- og an­dre re­dak­tio­ner i Kø­ben­havn. Sagt på en an­den må­de: Der vil væ­re et fi­re- femcif­ret an­tal ak­kre­di­te­re­de pres­se­folk til Roskil­de Festi­va­len. Vi var én i Forum.

Man skal ud­for­dre sig selv

At jeg tors­dag vo­ve­de mig ind til det, der skul­le vi­se sig at lig­ne en wi­descre­en ver­sion af de ty­ske tv- show og ope­ret­ter, der nød stor po­pu­la­ri­tet på min hje­megn i Syd­dan­mark, skyl­des i høj grad min fæt­ter. Han er stor fan af An­dré Rieu og ta­ler varmt om hans mu­sik, når vi mø­des.

Nog­le gan­ge skal man ud­for­dre sig selv: man skal ud af sin kom­fortzo­ne - i næ­ste uge bl. a. en kon­cert med Ni­ck Ca­ve. Så hvor­for ik­ke den hol­land­ske Stra­di­va­ri­us- be­tvin­ger.

Ik­ke at jeg har no­get spe­ci­elt ne­ga­tivt for­hold til Rieu. Det er mest af alt et ik­ke- for­hold. Jeg an­er­ken­der ik­ke ob­jek­ti­ve, ab­so­lut­te kri­te­ri­er for, hvad der er god el­ler dår­lig mu­sik. ro­man­tisk sal’.

Et sted i før­ste af­de­ling lod jeg mig for al­vor be­væ­ge og lod min in­dre kød­bol­le, spa­ghet­ti, La­dy og Va­ga­bon­den kom­me ud.

De­res livs af­ten

Da Rieus ’ tre plat­in- teno­rer’ sang ’ Non tio scord­ar di me’ og ’ Nes­sun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.