’’

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen, BT

Hvis man som jeg dyr­ker po­pu­lær­kul­tu­rel iko­no­gra­fi, som an­dre dyr­ker de­res kar­to­f­ler, var der nu og­så no­get stærkt over at hø­re ’ An der Schö­nen Blau­en Do­nau’ spil­let i si­ne ret­te om­gi­vel­ser

No­get mu­sik får ens fø­lel­ses­stren­ge til at klir­re. An­det ik­ke. Me­gen mu­sik er hel­dig­vis skabt med net­op dét som det pri­mæ­re for­mål. An­det er ude­luk­ke­de skabt med det for­mål at sco­re kas­sen. Det me­ste lig­ger et sted imel­lem. Som at træ­der ind i ’ Som­mer i Tyrol’ At træ­de ind til en An­dré Rieu- kon­cert er som at træ­de ind i en ope­ret­te, ’ Som­mer i Tyrol’ og ’ The So­und Of Mu­sic’, hvor pas­sio­ne­re­de stry­ge­re bru­ser om kap med de kvin­de­li­ge mu­si­ke­res kjo­ler i Dis­ney- far­ver. ’ Frost’ for for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. Den op­le­vel­se er, iføl­ge min fæt­ter, be­ty­de­ligt stør­re, når An­dré er på hjem­me­ba­ne i Tys­kland og Hol­land, hvor der bli­ver sun­get med på al­le san­ge.

Dét blev der så og­så i Forum på den gam­le Me­lo­di Grand Prix- sang ’ Vo­la­re’ (’ Nel blu di­pin­to di blu’), som vi ken­der på dansk som ’ Vi har det, åh- åh’, så dej­ligt’ med Osvald Hel­muth. Li­ge­som der blev pif­tet med på ’ Sport­swalzer’ - den fra seks­da­ge­slø­be­ne. Me­get pas­sen­de i Forum.

Il­lu­sio­nen blev kun brudt en en­kelt gang, da den el­lers ven­ligt ud­se­en­de mand med den mør­ke Ein­ste­in- fri­su­re lod sar­kas­men vin­de og ud­nævn­te Forum til ’ en me­get Dor­ma’. Og lidt igen da den frem­ra­gen­de san­ge­r­in­de Miru­sia Louwer­se be­hand­le­de An­drew Lloyd Web­bers ’ Wis­hing You We­re So­me­how He­re Again’ som en mor hol­der sit ny­fød­te barn.

Hvis man som jeg dyr­ker po­pu­lær­kul­tu­rel iko­no­gra­fi, som an­dre dyr­ker de­res kar­to­f­ler, var der nu og­så no­get stærkt over at hø­re ’ An der Schö­nen Blau­en Do­nau’ spil­let i si­ne ret­te om­gi­vel­ser.

Li­ge så ir­ri­te­ren­de An­dré Rieu selv kan vir­ke med man­ge si­ne umor­som­me, fjo­ge­de fa­ste ru­ti­ner. Li­ge­så me­get må man an­der­ken­de, at han vir­ker. Med­min­dre Me­ryl Stre­ep for­lan­ger det til vo­res bryl­lup, kom­mer jeg al­drig i mit liv til at dan­se vals. Men jeg kan kun glæ­de mig op­rig­tigt på veg­ne af det par, der til sidst val­se­de rundt i mel­lem­gan­gen. De så ud som om, de hav­de de­res livs af­ten. Dem vel undt.

Per­son­ligt for­lod jeg Forum med sam­me for­nem­mel­se som den ene gang i mit liv, jeg har druk­ket wi­e­ner­melan­ge.

Alt for lidt kaf­fe. Alt for me­get skum.

En fast ru­ti­ne ved Rieu­kon­cer­ter. Or­ke­stret kom­mer

gå­en­de til sce­nen. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.