Dansk aft ryk på me­dal­je- vin

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

CHILE

Dan­sker­ne har læn­ge væ­ret gla­de for Chile- vin – og med god grund. Oft e får man rig­tig go­de vi­ne til for­nuft ige pri­ser fra det lan­ge, smal­le sy­da­me­ri­kan­ske land med de go­de vækst­be­tin­gel­ser for stort set al­le dru­esor­ter.

Chi­les stør­ste vi­n­om­rå­der lig­ger sta­dig i den cen­tra­le del af lan­det, om­kring ho­ved­sta­den San­ti­a­go. Men i de se­ne­re år er man og­så be­gyndt at frem­stil­le fl ot­te, ka­rak­ter­ful­de vi­ne i me­re ekso­ti­ske zo­ner – fra det køli­ge syd til det var­me nord, hvor Hum­boldt­strøm­men fra Stil­le­ha­vet sen­der kølig vind ind over de sol­ri­ge vin­mar­ker og der­med gi­ver mu­lig­hed for fl ot­te vi­ne.

Det­te ud­nyt­tes bl. a. i Elqui Val­ley af dan­ske St­eff an Juuls­gaard Jør­gen­sen, der le­ve­rer den­ne uges sølvvin. Guld­vin­de­ren, en spe­ci­alc­u­vée fra Viu Ma­nent, har Chri­sti­an Phi­lip­son stuk­ket sam­men, så den pas­ser til dan­ske smagsløg. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt frug­trig og me­di­um kraf­tig rød­vin, saf­tig smag af mod­ne, mør­ke bær, hin­d­bær, kaf­fe, kryd­derur­ter og toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, pas­ta med kødsau­ce, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 65. Til­bud ved 12 fl. uge 19+ 20 pr. fl. kr. 39,95. For­hand­ler: Jysk Vin tlf. 8640 4444, www. jyskvin. dk

Vin­mar­ker i Elqui Val­ley, hvor­fra den­ne uges sølvvin kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.