SU­PER­MODEL­LEN

Linda Evan­ge­lis­ta var en af ver­dens fem før­ste su­per­model­ler, og selv­om hun nu fyl­der 50 år, er hun sta­dig en del af mo­de­ver­de­nen

BT - - NAVNE - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Linda Evan­ge­lis­ta, der i mor­gen fyl­der 50 år, er kendt for et af mo­de­ver­de­nens mest kend­te ci­ta­ter: ’ Vi står ik­ke op for un­der 10.000 dol­lar om da­gen.’

Den be­røm­te be­mærk­ning gav hun til Vogu­es ok­to­ber­num­mer i 1990, og med det fi k hun bå­de for­talt hi­sto­ri­en om mo­del­ler­nes æn­dre­de rol­le i mo­de­in­du­stri­en og om sin egen pla­ce­ring i grup­pen af de så­kald­te su­per­model­ler, som hun til­hør­te sam­men med Na­o­mi Camp­bell, Christine Tur­ling­ton, Cin­dy Craw­ford og Tatja­na Pa­titz. De fem var sam­men på cove­ret af Bri­tisk Vogue i ja­nu­ar 1990, og Ge­or­ge Mi­cha­el boo­k­e­de dem til mu­sik­vi­deo­en til san­gen ’ Fre­edom’.

Til­før­te den no­get me­re

For de fem mo­del­ler var no­get sær­ligt, de var ik­ke ba­re smuk­ke an­sig­ter og vel­for­me­de krop­pe, de var per­son­lig­he­der, som ik­ke ba­re vi­ste den mo­de frem, de blev be­talt for, men til­før­te den no­get me­re. De var de­res eg­ne brands, som un­der­støt­te­de fi rma­er­nes, og selv­om pri­sen var høj, vir­ke­de det. Da mo­de­mær­ket Ken­tar boo­k­e­de hen­de i 1991 og 1992, op­le­ve­de de dra­ma­ti­ske stig­nin­ger i de­res salg.

Linda Evan­ge­lis­ta er op­vok­set i Ca­na­da som dat­ter af ita­li­en­ske for­æl­dre og blev op­rin­de­ligt op­da­get til en mo­del­kon­kur­ren­ce for te­e­na­ge­re, hvor et mo­del­bu­reau spot­te­de hen­de og kort eft er send­te hen­de til Ja­pan som gan­ske ung. Hun for­lod dog bå­de lan­det og bran­chen gan­ske brat eft er en uhel­dig nø­ge­nepi­so­de, og først som 19- årig vend­te hun til­ba­ge til bran­chen, hvor hun var en af de før­ste mo­del­ler, der for­må­e­de bå­de at ar­bej­de kom­merci­elt som fo­to­mo­del i kampag­ner, men og­så at gå runways­how for sto­re mo­de­hu­se. Linda Evan­ge­lis­ta har gå­et for al­le sto­re mær­ker, men især hos Cha­nel blev hun Karl La­ger­feldts mu­se.

Ar­bej­der sta­dig som mo­del

Hun har holdt pau­ser fra mo­de­ver­de­nen, men al­drig for­ladt den, og i mod­sæt­ning til si­ne med- su­per­model­ler har hun al­drig som Tur­ling­ton, der la­ve­de yo­ga­tøj, Camp­bell, der la­ve­de par­fu­mer ( og skandaler) og Craw­ford, der la­ve­de un­der­tøj, brugt sin be­rømt­hed til at ind­gå i nye pro­jek­ter ud­over vel­gø­ren­hed, blandt an­det kam­pen mod aids.

Linda Evan­ge­lis­ta har en søn, født i 2006, som hun eft er et sags­an­læg om fa­der­ska­bet i New York ind­gik en ik­ke off ent­lig­gjort aft ale om med den fran­ske mil­li­ar­dær François- Hen­ri Pi­nault. Hun ar­bej­der sta­dig som mo­del. For­ment­lig til me­re end 10.000 dol­lar om da­gen.

1.

LØR­DAG 9. MAJ 2015 Den snart 50- åri­ge su­per­model Linda Evan­ge­lis­ta. På job for det ita­li­en­ske mo­de­hus Ver­sa­ce i 2003. Den nu af­dø­de Gi­an­ni Ver­sa­ce var én af de før­ste de­sig­ne­re, som fyld­te sin catwalk og kampag­ner med de dy­re top­mo­del­ler i be­gyn­del­sen af 90er­ne. Linda Evan­ge­lis­ta, som vi ken­der hen­de, da kar­ri­e­ren top­pe­de i 1995. 3. Så­dan ser mo­del­len ud i dag. Fo­to: Reu­ters, EPA og AFP

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.