I hø­je­ste gear

Mi­ni­bi­ler­ne er klart de bedst sæl­gen­de, og ten­den­sen ser ud til at fort­sæt­te

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

BILSALG

Bilsal­get bli­ver ved med at storme frem, om end sal­get i april var 14 pct. un­der sal­get i marts. Men i for­hold til april 2014 var tal­let i april i år 5,8 pct. hø­je­re, og i årets før­ste fi­re må­ne­der var tal­let 5,5 pct. hø­je­re end sam­me pe­ri­o­de 2014.

16.966 dan­ske­re køb­te ny bil i april, det sam­le­de tal for ja­nu­ar- april

SE­NE­STE NYT 2015 er 66.426. I he­le 2014 køb­te 189.051 dan­ske­re ny bil, et må­neds­gen­nem­snit på 15.754

At dan­sker­ne sy­nes at ha­ve gen­vun­det en stor po­r­tion af tro­en på øko­no­misk frem­gang il­lu­stre­res af, at ten­den­sen af sal­get hol­der. Ten­den­sen går nem­lig i ret­ning af fær­re helt små bi­ler og fle­re lidt stør­re. An­de­len af de helt små, mi­kro­bi­ler­ne ( bl. a. VW Up og Toy­o­ta Ay­go), var i april på 20,4 pct. mod 26 pct. i april 2014. Mi­ni­bi­ler­ne, og­så kal­det B- seg­men­tet, ( bl. a. Peu­geot 208 og Hyun­dai i20) er med 5.871 solg­te i april ( 34 pct. af det sam­le­de salg) den stør­ste klas­se. I 2014 var mi­nik­las­sens an­del 28 pct.

Den lil­le mel­lem­klas­se, og­så kal­det C- seg­men­tet, ( bl. a. VW Golf og Peu­geot 308) er næst­størst med en an­del i april på 22 pct. Og­så SUVklas­sen med bl. a. Suzuki Vi­ta­ra og Da­cia Du­ster, er i frem­gang - i fjor var an­de­len af det sam­le­de salg på 3,7 pct., i 2015s før­ste fi­re må­ne­der er an­de­len 4,9 pct. I april end­da 5,9 pct.

VW Up hol­der skan­sen

Selv om ten­den­sen går i ret­ning af stør­re bi­ler, for­sva­rer Dan­marks mest solg­te bil si­den 2012, mi­kro­en VW Up, sin plads i top­pen af sta­ti­stik­ken ( se ta­bel til ven­stre på si­den).

Bi­ler­ne på de næ­ste fem plad­ser hø­rer al­le til blandt mi­ni­bi­ler­ne, og hvis man de­ler Top 20 ind i klas­ser, ser for­de­lin­gen så­le­des ud:

10 mi­ni­bi­ler, fem mi­kro­bi­ler ( hvis man tæl­ler Mitsu­bis­hi Spa­ce Star med - den pla­ce­rer sig stør­rel­ses­mæs­sigt mel­lem mi­ni og mi­kro), fi­re fra lil­le mel­lem­klas­se og en fra den sto­re mel­lem­klas­se.

VW Up har si­den 2012 væ­ret Dan­marks mest solg­te bil. Og var og­så i april den mest solg­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.