USA svig­ter hy­brid­bi­ler­ne

Hy­brid. Ud­vik­lin­gen af hy­brid­bi­ler­ne har væ­ret bå­ret af sal­get i USA, men fal­den­de olie­pri­ser har sendt hy­bridsal­get i kæl­de­ren

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

BRÆND­STOF

Ef­ter fle­re års frem­gang, er sal­get af hy­brid- og el­bi­ler nu be­gyndt at fal­de i USA. En blan­ding af fal­den­de brænd­stof­pri­ser og ud­hu­let pre­sti­ge­vær­di får skyl­den.

Ame­ri­ka­ner­ne har si­den 1999 ( da den før­ste Toy­o­ta Pri­us blev lan­ce­ret) købt over 1,6 mil­li­o­ner Toy­o­ta­er med hy­brid­tek­no­lo­gi, og med et sam­let salg på over 3,5 mil­li­o­ner hy­brid­bi­ler er det ame­ri­kan­ske mar­ked det stør­ste, når det hand­ler om bi­ler med hy­brid­tek­no­lo­gi.

Den suc­ces er – ef­ter en sløv start – og­så gå­et på jagt ef­ter, og i 2014 blev der solgt tæt på 250.000 hy­brid­bi­ler i USA. Det er sta­dig Toy­o­ta, der sid­der på næ­sten 50 pct. af mar­ke­det, men de fle­ste mær­ker har nu mindst én hy­brid­bil i de­res mo­de­lud­bud. Hy­brid­tek­no­lo­gi­en er alt­så gå­et fra at væ­re en ni­che­tek­no­lo­gi for øko­nør­der til et driv­linje­for­mat, den al­min­de­li­ge fa­mi­lie uden stør­re skrup­ler væl­ger.

Sal­get fal­der

Men nu er sal­get fal­det. I før­ste kvar­tal faldt sal­get af Pri­us i USA med 7,7 pct., og sal­get af plug- in- hy­brid ver­sio­nen faldt med he­le 61,7 pct. iføl­ge Au­to­da­ta. Ge­ne­ral Mo­tors har sat pro­duk­tio­nen af hy­brid­bi­len Volt på pau­se for ik­ke at op­byg­ge et for stort va­re­la­ger, og de har sæn­ket pri­sen på Ca­di­l­lac ELR Hy­brid. Og det er ik­ke kun hy­brid­bi­ler­ne, som op­le­ver et fald. Nis­san Le­af - USAs mest solg­te el­bil - op­le­ve­de et fald i sal­get på 27,2 pct. før­ste kvar­tal.

Iføl­ge det an­er­kend­te au­to­mo­bil- web­s­i­te ed­munds. com er der fle­re for­kla­rin­ger på til­ba­ge- gan­gen. Men det hand­ler pri­mært om fal­den­de olie­pri­ser og et fald i pre­sti­ge­vær­di­en af at væ­re hy­brid­bils- ejer. Le­de­ren af ana­ly­se­af­de­lin­gen hos ed­munds. com, Jes­si­ca Caldwell, si­ger:

» Det ser ud som om, at man­ge hy­brid- og el­bil­kø­be­re har væ­ret me­re mo­ti­ve­ret af øko­no­mi­ske be­væg­grun­de end af an­svar for mil­jø­et. For tre år si­den, da ben­zin­pri­sen var på sit hø­je- ste ( ca. 7- 8 kr. pr. li­ter), der var det langt let­te­re at ar­gu­men­te­re for hy­brid­bi­ler, der kø­rer langt på li­te­ren. I dag hvor ben­zin­pri­sen er det hal­ve ( ca. 3,50- 4 kr.), går reg­ne­styk­ket ba­re ik­ke op. «

» Sam­ti­dig er sno­b­ef­fek­ten for ned­ad­gå­en­de. De er ble­vet main­stream. For nog­le år si­den var man first- mover, når man kør­te hy­brid­bil. Det er man ik­ke læn­ge­re, og det på­vir­ker, hvor at­trak­ti­ve folk fin­der bi­ler­ne « .

Fra el til SUV

An­de­len af kun­der, der igen væl­ger en hy­bri­del­ler el­bil, er og­så fal­det. I 2012 køb­te 60 pct. af kun­der­ne en hy­brid- el­ler el­bil igen, mens tal­let i før­ste kvar­tal af 2015 faldt til 45 pct. Og det bli­ver vær­re end­nu. For nu væl­ger he­le 22 pct. at gå di­rek­te fra hy­brid- el­ler el­bi­len over i en stor SUV. En stig­ning fra 2014 da tal­let var 18,7 pct. og 2012 da det var 11,9 pct.

Det be­ty­der alt­sam­men, at mar­ke­det for hy­brid­bi­ler er fal­den­de. Og når mar­ke­det bli­ver dår­li­ge­re, bli­ver fo­kus fra pro­du­cen­ter­ne og­så min­dre. Det er for tid­ligt at si­ge, om det er en lang­va­rig ten­dens el­ler ba­re et bump på vej­en.

Men hvis ik­ke sal­get be­gyn­der at sti­ge i lø­bet af 2015, kan det be­ty­de, at pro­du­cen­ter­nes fo­kus på hy­brid­tek­no­lo­gi­en vil bli­ve min­dre, for det ame­ri­kan­ske mar­ked er ind­til vi­de­re det uden sam­men­lig­ning stør­ste, når det hand­ler om solg­te bi­ler med hy­brid­driv­linjer.

Ame­ri­ka­ner­nes lyst til hy­brid- og el­bi­ler er ble­vet min­dre, og nu fortræk­ker man­ge af de tid­li­ge­re hy­bri­de­je­re at ven­de til­ba­ge til sto­re ben­zin­slu­gen­de bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.