Bil med et smil

Den rå sport­s­vogn har op­nå­et kult­sta­tus, og får stand- up’eren til at glæ­de sig hver gang han ser den

BT - - BILER - Tekst: Si­mon Skip­per

Fo­to:

HVOR­FOR KØ­RER DU NIS­SAN 350 Z?

Nis­san har et smukt design, og det er en me­get hur­tig bil. Des­u­den er jeg glad for at kø­re i en sport­s­vogn, som er me­get sjæl­den på de dan­ske ve­je. Ja, det er sim­pelt­hen en bil med et design, der gør at jeg al­tid ven­der mig om eft er den, når jeg har kørt.

En gang vil­le jeg væ­re for­nuft ig, så jeg køb­te en VW Pas­sat sta­tioncar med god plads og det he­le. En be­ha­ge­lig fa­mi­lie­bil, men den måt­te jeg sæl­ge igen. For den var ba­re så ham­ren­de ke­de­lig .

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Rig­tig me­get, for jeg er en æg­te bil­fre­ak. Det er nok og­så der­for jeg har ni bi­ler. Jeg er vild med bi­ler. Bi­len er en per­son­lig ting for mig, og det er des­u­den min hob­by. Den før­ste sto­re fri­hed, jeg føl­te, var da jeg fi k kø­re­kort. Og så var det en stor fri­hed at få bil. Fri­hed til at kø­re li­ge der­hen du vil, når du skal, og al­drig væ­re afh æn­gig af tog og bus­ser.

HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL?

Jeg har man­ge op­ga­ver lan­det rundt, så det er me­get. Ialt 60.000 km om året.

HAR DU FÅ­ET FARTBØDER?

Ja, kør­te 162 km/ t på en mo­tor­vej med hø­jest til­lad­te på 130 km/ t, fi k en bø­de på 1.500 kr for nog­le år si­den. Og den ko­ste­de mig og­så en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet, så jeg måt­te op til ny kø­re­prø­ve.

Nu er jeg me­get me­re be­gyndt at kø­re som man skal, og over­hol­de loven. Det er me­get me­re af­stres­sen­de at kø­re på den må­de. Fart er vig­tigst til ac­cel­le­ra­tion, når der skal over­ha­les.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Hvis jeg bo­e­de i Sve­ri­ge, hvor bi­ler ko­ster det hal­ve, så vil­le jeg straks kø­be en Pors­che 911 Tur­bo. Det er en drøm for mig, som er lidt for dyr i Dan­mark. Bi­len kø­rer fan­ta­stisk, den er lyn­hur­tig og frem for alt, er det en me­get hold­bar, tysk sport­s­vogn.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Nu har jeg væ­ret til Le Mans ti gan­ge. Hver ene­ste gang har væ­ret en vild op­le­vel­se af lyd, stem­ning og vild fart.

En an­den gang prø­ve­de jeg at kø­re en Pors­che Car­re­ra GT på Kø­re­tek­nisk An­læg i Roskil­de. Det var vildt. Alt var fan­ta­stisk i den bil, op­træk, fart, vej­greb, ly­den og in­te­r­i­ør. Bi­len ko­ste­de 10 mil­li­o­ner, og den var det he­le værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.