Over­be­vi­sen­de Cor­sa

BT - - STORTEST: MINIBILER -

ba­lan­ce­ak­sel, der gør den nær­ved vi­bra­tions­fri og nær­ved bed­re end den højt be­røm­me­de Ford- mo­tor. End­nu et plus er dens fi ne gear­kas­se ( te­stens ene­ste 6- trins), og det med­vir­ker til at gi­ve den en stør­re bils ro og har­moni på mo­tor­vej­en.

Apro­pos stør­re bil, så me­strer Cor­sa det, som og­så VW Po­lo gør bag rat­tet: Nem­lig at gi­ve ind­tryk­ket af at sid­de i en stør­re bil. Sæ­der­ne er te­stens bed­ste, væk er for­gæn­ge­rens mu­se­grå plast, og fra den 5.000 kr. dy­re tryk­føl­som­me skærm kan man sty­re bl. a. ly­dan­læg og te­le­fon. En del funk­tio­ner kla­res hel­dig­vis sta­dig pr. tryk­k­nap. Plad­sen på bag­sæ­det er gen­nem­snit­lig

Med Enjoy- ud­styr til 159.990 kr. er Cor­sa yderst for­nuft igt pris­sat med bl. a. aircon­di­tion, fart­pi­lot og læ­der­rat med var­me. Regn­sen­sor og au­to­ma­tisk ned­blæn­ding af baks­pej­let ko­ster be­sked­ne 1.500 kr., og så kan man nær­mest ik­ke øn­ske sig me­re.

Kø­re­e­gen­ska­ber, mo­tor, kva­li­tets­fø­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.