Ge­dig­ne Fa­bia

BT - - STORTEST: MINIBILER -

95 he­ste­kræft er. Un­der Fa­bi­a­ens hjelm ban­ker den gam­le 4- cy­lin­dre­de 1,2 li­ters tur­bo med 90 hk, og den kan ik­ke si­ge sig fri for en lidt me­re an­mas­sen­de lyd end den nye 3- cy­lin­dre­de, der snart fi nder vej til Fa­bia. Den 4- cy­lin­dre­des træk­kraft og over­skud fejl­er dog ik­ke no­get.

Fa­bia er ik­ke spor­ty, væg­ten er der­i­mod lagt på det kom­fortab­le.

Kva­li­te­ten i Fa­bia op­le­ves i den hø­je en­de, må­ske knap så for­fi net som i Po­lo. Man sid­der godt, be­tje­nin­gen er lo­gisk, og der er gen­nem­snit­lig plads på bag­sæ­det. Au­to­ma­tisk nød­brem­se er stan­dard, og de to højst ud­sty­re­de, Am­bi­tion ( som test­bi­len) og Sty­le, har et sy­stem, der over­vå­ger, om chauff øren er ved at bli­ve træt.

Test­bi­len ko­ster 160.000 kr., og det er gan­ske ri­me­ligt. Desvær­re er blu­et­oo­th ik­ke stan­dard. Fa­bia kan, li­ge­som Re­nault Clio, fås som sta­tioncar. Mer­pri­sen er 14.000 kr. Kva­li­tet, kom­fort, sik­ker­hed. Blu­et­oo­th ik­ke stan­dard, sav­ner ny­e­ste mo­tor­tek­no­lo­gi, ima­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.