Bil­lig og ve­lud­sty­ret

BT - - STORTEST: MINIBILER -

me­get som i Hyun­dai i20 der har et lidt stør­re ba­ga­ge­rum og en smu­le me­re plads på bag­sæ­det, en for­nuft ig ka­bi­ne­kva­li­tet og gan­ske kom­fortab­le kø­re­e­gen­ska­ber be­ty­der, at Rio er et af mi­nik­las­sens mest for­nuft ige køb.

For sam­men med i20 by­der den nem­lig og­så på en su­veræn ga­ran­ti, i Rios til­fæl­de syv års me­ka­nisk el­ler mak­si­mum 150.000 ki­lo­me­ter - Hyun­dais ga­ran­ti gæl­der i fem år uan­set an­tal kør­te ki­lo­me­ter.

Det næ­re slægtskab med Hyun­dai be­ty­der og­så, at Kia Rio har sam­me mo­tor og gear­kas­se. Alt­så en fi n 4- cy­lin­dret su­ge­mo­tor med for­nuft ig træk­kraft og for­bløff en­de lidt støj. Li­ge­som i Hyun­dai sav­ner jeg et 6. gear ved mo­tor­vejs­kør­sel. På pa­pi­ret går bå­de Rio og i20 lidt kor­te­re på li­te­ren end de ned­d­ros­le­de tur­bo­ben­zi­ne­re.

Pris, plads og ga­ran­ti. Fra­vær af dy­na­mik, ima­ge.

Et lil­le go­cart- rat og de cen­tra­le in­stru­men­ter med bl. a. spe­edo­me­ter og om­drej­nings­tæl­ler pla­ce­ret over rat­tet. Den 5- trins gear­kas­se er kort og kon­tant te­stens dår­lig­ste.

Peu­geot 208 er tre år gam­mel, men ser sta­dig gan­ske godt ud. Go­de kø­re­e­gen­ska­ber er blandt dens styr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.