Den po­pu­læ­re

BT - - STORTEST: MINIBILER -

Ned træk­ker et uma­n­er­ligt sja­sket gearskift e - som den de­ler med Ci­troën C3. Mo­to­ren er og­så sam­me som i C3, 1,2 li­ters uden tur­bo, og de 82 hk gør det ud­mær­ket. 22,2 km/ l er ab­so­lut god­kendt, men den 3- cy­lin­dre­de mo­tor vi­bre­rer ty­de­ligt, og den la­der sig hø­re.

Om man sid­der godt i for­sæ­der­ne, er me­get in­di­vi­du­elt. Jeg gør ik­ke, an­dre gør, men uan­set sæ­der­nes pol­string og krop­pes for­skel­lig­he­der er der ik­ke me­get plads til at stræk­ke be­net til ven­stre for kob­lin­gen.

Mæng­den af stan­dar­dud­styr er høj i 208’ eren, for 4.000 kr. får man regn­sen- sor, aut. ned­blæn­ding af baks­pejl og kø­re­lys med, og det kan prislap­pen godt hol­de til. Ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr bli­ver mu­ligt ved en kom­men­de mo­de­l­op­da­te­ring.

Ud­styr, kø­re­e­gen­ska­ber. Gear­kas­se, mang­ler ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.