Gam­mel, men sej

BT - - STORTEST: MINIBILER -

der helt klart pri­sen på 139.990 kr. og den gan­ske be­trag­te­li­ge mæng­de kom­fort­ud­styr, som hø­rer med. Kampag­ne­mo­del­len » Up­gra­de « har nem­lig au­to­ma­tisk kli­maan­læg, alu­fæl­ge og blu­et­oo­th. Til gen­gæld har me­ka­nik­ken så man­ge år på ba­gen, at man må nø­jes med to se­le­alar­mer, og de ny­e­ste ak­ti­ve sik­ker­heds­til­tag som f. eks. au­to­ma­tisk nød­brem­se kan ik­ke fås.

Regn­sen­sor og au­to­ma­tisk ned­blæn­ding af baks­pej­let må man kig­ge i vej­vi­se­ren eft er, og den har hel­ler ik­ke stop­start au­to­ma­tik. Plad­sen på bag­sæ­det er tæt på at væ­re den dår­lig­ste blandt de 11 test­bi­ler. Mo­to­ren er PSA- kon­cer­nens ( Ci­troën og Peu­geot) 1,2 li­ters med tre cy­lin­dre uden tur­bo.

Den er til­pas kraft ig, og hvis man - med te­stens rin­gest fun­ge­ren­de gear­kas­se - hu­sker at skift e til højt gear me­get tid­ligt, kan den kø­re gan­ske langt på li­te­ren.

Lav pris, me­get ud­styr, kom­fort. Kor­te for­sæ­der, sja­sket gearskif­te, mang­ler mo­der­ne sik­ker­heds­ud­styr.

Toy­o­ta Ya­ris er ene­ste bil i den­ne klas­se, hvor man kan kom­bi­ne­re ben­zin­mo­tor med el­mo­tor. Hy­bri­den er un­der op­ti­ma­le for­hold den bil, der kø­rer længst på li­te­ren.

En vel­fun­ge­ren­de, men me­get gen­nem­snit­lig Ya­ris- ka­bi­ne. Det trin­lø­se CVT- gear er en del af hy­brid­pak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.